Su Bumbardamentu de Arbatassa

Arbatassa 23 de arbile de su 1943: s’incursione aèrea alleada aiat causadu meda mortos e feridos: sa crònaca de is fatos acuntèssidos cussa die de 75 annos a oe.

Su 10 de mese de làmpadas 1940 s’Itàlia fascista intrat, a costadu de sa Germània, in sa segunda gherra mundiale, intreghende sa decraratzione gherra a is ambasciadores de Frantza e Rennu Unidu.
Tortolì e Arbatassa s’isbòidant, is giòvanos benint totus mutidos a is armas.
Su 16 de mese de làmpadas, 6 Martin 167 A-3, bèndidos in su 1939 dae is Istados Unidos a sa Frantza, corpint s’idroscalu de Casteddu-Su Masu, cunsideradu un’obietivu importante, distruende 6 Cant Z.501, corpende sa pista e causende carchi pèrdita tra is avieris in servìtziu.
Casteddu benit torra corpida su 24 de mese de làmpadas dae 10 Martin, posca su 2 e su 31 austu e su 1º cabudanni. In custu perìudu is bumbardamentos, chi finas a tando aiant interessadu obietivos militares ebbia, divenint bumbardamentos a forfè e andant a corpire, non prus su sìngulu bersàlliu, ma peri totu custu chi ddoe fiat a inghìriu. In is muros de Arbatassa essint iscritas nieddas cun su faeddu “Bìnchere” e in is locales pùblicos manifestos cun sa frase: “Mudu, s’inimigu t’iscurtat”. Ddoe tenet sa figura de unu sordadu, cun s’origra parada e sa manu aberta, comente chi esseret una trumba acùstica. Sa cosa cumentzat a mancare e naschet su mercadu nieddu, naradu “sa martinica”.
Su 2 de freàrgiu de su 1941 una pariga de siluros e calicuna bomba benint iscutos in sa diga de su Tirsu. Su 30 de mese de argiolas e su 1º de austu, Casteddu est benit corpida un’àtera bia dae is pròpius bumbardieris chi sa note de su 24 austu aiant corpidu Tèmpiu.
In s’abrile de su 1942 su prefetu at informadu is populatziones ogiastrinas ca aèreos inimigos sunt lassende rùere in su sartu bòcias cun materiale chi pigaiat fogu, ma pro ses meses sighentes non ddoe at àpidu eventos dignos de remonu.
In is notes de su 10 e de s’11 de onniasantu benint conduidas àteras atziones contra is aeroportos sardos de Su Masu e de Dèximu Mannu chi aiant provocadu dannos meda. Su depòsitu de munitziones e numerosos aèreos firmos in sa pista fiant brincados in s’àera.
A cumintzu de su freàrgiu de su 1943 sa 12° Air Force, cun una formatzione assentada dae una chinbantina de B-17 e B-26, aiat distrùgiu s’aeroportu e s’idroscalu de Casteddu-Su Masu, faghende casi una trentina de mortos.
Partende dae su 7 freàrgiu de su 1943, is aeroportos sardos benint pigados semper prus de mira de is Alleados; cussa die etotu is Fortalesas Volantes e is Marauders, iscortados dae is Lightning, bumbardant is capannones de s’aeroportu de Su Masu dae una un’artia de 5.440 metros.
Casteddu benit isciusciada dae bumbardamentos graes su 7, su 26 e su 28 freàrgiu, chi aiant mortu militares e tziviles.
Su 28 benint isgantzadas 538 bombas chi aiant causadu prus de 200 mortos e medas feridos.
Su 72% de is palatzos, de is crèsias e de is domos casteddajas benit betadas a terra e de cunsighèntzia, s’isulamentu de Arbatassa s’agravat semper de prus, ma finas a tando mancari totu is meletzos, nemos diat àere pensadu su chi diat a èssere sutzèdiu cussa die maladita.
S’aera fiat lìmpia e sa die frisca pro more de una araghe frita chi pilisaiat is abbas de su portu. Una nae tedesca, a pustis de àere iscarrigadu munitziones, fiat dereta de mòvere e fiat giai a largu. In sa banchina ddoe teniat tres vagones de trenu càrrigos de chimentu e unu muntone mannu de carbone bene acucuradu. A una banda de su molo duos barcones, aponteddados cun bigas de linna, firmos dae paritzu tempus. Unos cantos piscadores a sa muda fiant acontzende is retzas isfilotzadas dae s’ùrtima essida de pisca in mare, àteros fiant traballende in pitzu de is barcas ancoradas in su portu.
Fiat s’ora de su prangili (meigama) e in s’istatzione de is “Cumplemetaris” s’intendiant is istrìulos de is caos marinos ebbia, a bòlidos in s’asulu. Una pitzoca de 19 annos in càrrigu agenu de su primu fìgiu, paris cun un’àtera fèmina acumpangiada dae sa figiastra, fiant deretas de arribbare cun una cranista de cosa de papare e de bufare pro is òmines issoro. Una pariga de manobros chi fiant carrighende de pedra unu carru tiradu dae su giù, fiant pasende•si unu ratu. Fiat su 23 de abrile de su 1943, Chenàbura Santu, su relògiu marcaiat is 13.30.
Totu in una, una mùida treme treme aiat segadu cussa paghe indormiscadora. Sighi sighi, dae palas de su molo de levante, comente chi nd’esserent istupados dae su fundu de su mare, nde fiant essidos una surra de aèros de gherra, lughentes a ogna atzinnicada de ala, suta su sole superbu de cussa die sulenne de beranu. Unu fatu a s’àteru aiant cumentzadu a s’abbasciare casi lisu terra, iscudende bombas a pitzu de sa banchina. Comente ruiant a terra, is ordignos rebentaiant cun unu sonu forte, iscapende fogu e iscàndulas de ferru chi pariant ballas. Fiant 18 bimotores Martin B 26 Marauders noos noos, de s’iscuadrone 320 de Bumbardamentu inchigiados sa die a in antis in s’incursione de Carloforte. Is pilotas aiant apanigiadu custos aparèchios “fabricadores de fiudas” pro more de is ecuipàgios chi ddoe aiant lassadu sa pedde durante s’addestramentu.
Comente pro Carloforte, peri sa missione de Arbatassa non fiat perigulosa meda pro is aèreos alleados, pro ite aparatos de difesa belle ca non ddue teniat e s’ùnicu arriscu podiat èssere, iscudende meda a nord, su de obiare is aparèchios ìtalu-tedescos.

Dae sa base de Pauli (Monserrato) s’allarme fiat istadu donadu bia is 14,30 e de repente aiant pigadu su bòlidu is primos aèreos de una formatzione cumposta dae deghe ME 109 de sa “9na Isquadriglia de su 53mu Stormo Caccia”. Is aparèchios tedescos aiant intertzetadu sa formatzione americana in deretura a pustis de su bumbardamentu e nche dd’aiant fata a nde betare duos bimotores. A un’àteru aèreo dd’aiant corpìdu a is alas e a unu motore, chi aiait pigadu fogu. Pagu prima de sa pesada in bolu , a presu de Crabonàrgia, is tedescos aiant bitu dae tesu s’abbatimentu de unu Cant Z 501 italianu, pro manu de una pariga de Lightming americanos chi diant àere dèpidu iscortare is bumbaridieris durante sa missione ogliastrina.

“Tzia Luisa aiat mòvidu dae Tortolì a coidu pro andare a s’atzocare unu pagu de linna. Si nd’ait leadu fatu peri a su fìgiu Emìliu e a Assunta, una pitzochedda de deghe annos fìgia de una bighina de domo. Cando ait intesu is primos isciòpidos, in deretura aiat cumpresu ca fiat acuntessende calicuna cosa de lègiu. A sa lestra aiat fatu corcare is pitzocheddos in terra, a palas de una cresuri, e ddos aiat imbusciados cun sa fardeta.
In portu sa terra tremiat e atzinnicaiat comente unu terremoto: in fentanas de is domos si fiant isprantzadas, is ghennas abertas e is bidros cannidos. Sa gente aiat pigadu a si fuire a ogna parte, chirchende un’aprigu, unu refùgiu: medas si furint atacados in is concales de is pedras, àteros in is cundutos de s’abba de pròina chi colaiant suta s’istradone.
Tziu Aniello si fut aprigadu a suta de is duos barcones abbandonados e ogna bomba chi calaiat nde ddu faghiat persare unu parmu dae terra. S’àera fiat intzupida de fragu de bravura e sa fèmina cun sa figiastra si fiat fuia conca a sa gava. Mariolina, una pitzoca de 16 anni fiat abarrada in domo cun su babbu capustatzione. Sa mama fiat andada a Tortolì a fàghere cumandos e issa, biende•si sola, nde fiat essida a totu fua dae domo e si nche fiat istichida in su cundutu de s’abba de pròina, a suta de su caminu. Una bomba aiat pigadu in prenu su carbone amuntonadu in sa banchina e in deretura si nde fiat pesada una nue niedda chi paris cun su prùere de su chimentu nde leaiat su respiru.
Is primos suncurridores chi aiant acodidu non bidiant nudda! Intendiant is boghes e su prantu de is pipios. Sensadu su bumbardamentu is pubiddas de is picadores si fiant postas a chircare is pubiddos ma su logu non si connoschiat prus: is bombas aiant fatu fossos mannos in mesu a sa banchina, nd’aiant bogadu dae terra su pamentu de pedra e aiant torradu a frighinia contones e cobretòrgios. De su Lazareto non nde fiat coigiadu nudda, sa garrita de is Finantzas e sa domo de s’ispeditzionieri non ddoe fiant prus. Is muros de s’Istatzione fiant isprantziados e sa crobeta isfundada comente chi aeret rebentadu dae intro. Dae foras si bidiat unu muru in ue ddoe fiat una ràdiu chi fiat abarrada picada a una presa de su pianu de susu. Is vagones prenos de chimentu nche ddos aiat ingùrtidos su mare e is barcas ormegiadas in su molo fiant totus isciusciadas. S’abba de portu fiat torrada niedda pìgida e a tretos si bidiant matzas grogas amescuradas a cantos de linna. Su Ponte de is Ferrovias Cumplementares fiat totu atortziadu e labaradu, cun is binàrios auntzinados conca a susu comente una rampa de làntzidu.
A bellu a bellu, cando su prùere si fiat abasciadu, in mesu a cussu carràgiu, incumentzaiant a s’istertzare peri is feridos e is mortos isfigurados. Is bios chi non nche dda faghiant a si mòvere aboghinaiant pedende agitòriu, is chi faghiant a caminare pranghiant disisperados sena ischire a ue andare. Sa pitzoca in càrriu agenu de 19 annos, Maria Puxeddu, fiat in terra morta. Fiat morta peri Domenica Sassu, sa fèmina de 28 annos chi si fiat fuia conca a sa gava, su pròpiu sa figiastra Maria de 13 annos, fìgia de Giuseppe Fara, chi si fiat acuada in su cundutu chi fiat istadu boddidu in prenu de un’ordignu.
Fiat abbarradu mortu Salvatore Pani, de 57 annos, su Capustatzione, e sa fìgia Mariolina, 16 anni: de issa fiat abbarrada una manu ebbia. Poi Silverio Calisi, piscatore de 57 annos e su fìgiu Graziano, de 19 annos; Antonio Aversano, piscatore de 61 annos, e Giovanni Ferrone de 59 annos; ancora, Rinaldo Vigna, un’impreadu de 40 annos, Luigi Genovese, pitzocheddu de 9 annos e Pietro Mulas, massaeddu de 13 annos de Barì, orfanu de babbu.
Fiat passadu a s’àteru mundu peri Francesco Serra, de 40 annos, manobro chi fiat carrighende su carru de is boes. Un’iscàndula dd’aiat fertu in su costadu ma nche dd’aiat fata a nche imbucare lùmbura lùmbura in su cundutu, in ue fiat mortu cun is àteros chi si ddoe fiant aprigados. Su boinàrgiu si dd’ait sarbada pro ite si fiat amatzonadu a palas de su giù: una bomba ddos aiait pritzigados in prenu ochiende•ddos totu e is duos, ma aiant sarbadu sa vida a su maere issoro.
Unos cantos giornaderis si fiant fuidos a palas de unu cùcuru e si dd’aiant isciampada sena mancu un’iscarrànfiu. S’ùnicu, tziu Vacca, fiat abbarradu lantzadu dae trinta iscàndulas e s’ispostamentu de s’àera nde dd’aiat iscravadu su bestire, lessende•ddu casi ispogiadu.
Is chi si fiant sarbados, a pustis de àere suncursu is feridos, timende sa torrada de is aèreos, nche fiant essidos a Bellavista, in ue aiant iscavadu unos cantos fossos comente trintzeras. Àteros si fiant aprigados a suta de su ponte a presu de sa contonera.

Is aparèchios americanos oramai si nde fiant andados e s’ùnicu sonu chi s’intendiat fiat su prantu de sa gente e su disisperu de una fèmina chi, andende conca a Santu Millanu, maleighiat sa gherra e is òmines chi dda boliant, invochende•si a Deus.

Is mortos ddos aiant postos a dae in antis de s’iscalera de su Cumandu de is Finantzas finas a s’interru. Is famìlia disispradas ddas aiant allogiadas prima in sa domo de su Fàsciu, in bia de Umberto I, poi fiant andadas a domo de parentes e amigos. Àteros, invetzes aiant selladu de si nd’andare pro semper dae cussu logu e aiant agatadu allògiu in is biddas de su tzircùitu: Lotzorai, Baunei e Irbono, ma peri prus a tesu, a Sàdili e a Seui.
Sa ricostrutzione de is òperas portuales e de s’istatzione ferruviària aiat connotu tempos meda longos.
In su 2005, in su Cala de is Genovesos, est istada posta, dae is sòtzios de su Tzìrculu de is diportistas de Arbatassa, una targa cummemorativa in onore de is vìtimas de su bumbardamentu. In custa targa de pedra, sunt iscolpidos is nùmenes de is 13 rùidos su 23 abrile 1943, acumpangiados dae s’annu de nàschida:

Aversano Antonio, classe 1882
Calisi Graziano, classe 1924
Calisi Silverio, classe 1885
Fara Maria, classe 1930
Ferrone Giovanni, classe 1884
Genovese Luigi, classe 1934
Mulas Piero, classe 1930
Pani Maria, classe 1917
Pani Salvatore, classe 1886
Pusceddu Maria, classe 1924
Sassu Domenica, classe 1915
Serra Francesco, classe 1903
Vigna Romualdo, classe 1903

Paris cun is nùmenes de is 13 vìtimas, sa targa cuntenet una poesia iscrita dae su poeta Gabriele Comida in memòria de is mortos, a tìtulu “A sas vitimas de su bombardamentu”:

In sa segunda gherra mondiale,
su noeghentos e barantatrese,
de abrile su die vintitrese,
pro Arbatax una data fatale.
Aereos nemico, naran trese,
an bombardadu su portu navale.
In custu punto de Cala Genovese
est chi han fattu sa strage mortale.
Sos anzianos raccontan sa storia,
de cussu tragicu bombardamentu,
chi at treighi mortes causadu.
Pro los tenner perenne in sa memoria,
in si puntu precisu de s’eventu,
sos Soccios diportitas han pensadu
de lis fagher Sacrariu su monumentu.

In su 2008, su Comunu de Tortolì, s’at agiudicadu sa summa de unu millione de èuros pro sa realizatzione de unu progetu de recùperu de is casamatas in su cùcuru de “Batteria”, in Arbatassa. Su progetu previdiat, in prus de sa restauratzione de trèighi edifìtzios chi ant acasagiadu is sordados addetos a sa bateria contraèrea durante sa segunda gherra mundiale, su fàbricu de unu museu de sa memòria, unu percùrsu naturalìsticu, istòricu e culturale, chi cumprendiat su fàbricu de unu puntu de una posada e de unu puntu informatziones. Is traballos de ricualificatzione ant acabadu in su ghennàrgiu de su 2013, ma dae tando su parcu no est mai istadu abertu a su pùblicu e no est istadu mai afidadu a calincuna dita pro ddu fàghere funtzionare e immoe est abbandonadu a is vàndalos e a is intziviles chi sighint a ddu distrùere.
Articulu leadu dae: L’Unione Sarda. Sardegna, memorie di guerra.
Fotos e info”Batteria”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s