S’Arcu de is Forros tra chelos nuràgicos e chelos dantescos

Ascurta sa noa

Sabadu su 22 de cabudanni 2018, sa sotziedade Irei tenet su praghere de bos cumbidare a sa manifestatzione “S’Arcu de is Forros tra chelos nuràgicos e chelos dantescos”, organizada in ocasione de is Dies Europeas de su Patrimòniu 2018 (22 e 23 de cabudanni).
Su santuàriu nuràgicu de S’Arcu de is Forros de Biddamanna Strisàili, pro ses annos de sighidu, at a cuncordare una serada dedicada a s’osservatzione de su firmamentu contivigiada dae Gian Nicola Cabizza chi nos at a acumpangiare cun su contu suo in unu viàgiu tra scièntzia, mitu e literadura.
Programma:
16.30: Àula consiliare de su Comunu de Biddamanna: Is chelos de Dante, presentada de su libru “Atlante astronomico della Divina Commedia” de Gian Nicola Cabizza, a incuru de s’autore;
18.00: Bìsita ghiada a su situ de S’Arcu de is Forros;
20.00: Osservatzione astronòmica e aprofundimentu “Su chelu isteddadu tra mitos, istòria e scièntzia de s’edade de su ferru a oe”, a incuru de Gian Nicola Cabizza (Sotziedade Astronòmica Turritana de Tàtari).

Intrada a su situ: 3 èuros
Pro informatziones: 393 9020917
http://www.irei.it

Pàgina FB: https://www.facebook.com/ArcheologiaOgliastra/
Comente arribbare: http://goo.gl/maps/sjU52

Pro s’ocasione sa sotziedade Irei est bregiosa de bos cumbidare a bisitare, in prus de su situ de S’Arcu de is Forros, is cumplessos archeològicos de Scerì in Irbono e S’Ortali de su Monti in Tortolì abertos, cun billete reduidu, dae is 9.00 de mangianu a is 12.30 e dae is 3 a is 7 de merie, pro su 22 e su 23 de cabudanni.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s