Su Pannu de Santu Fisente

Intende s’àudiu leghende su testu:

https://drive.google.com/file/d/1ILamxyqV7J5jTfP7Estwy4dwKozNe-VP/view?usp=sharing

Una impampada manna de prùere si nde fiat pesada dae is passadas de Sa Porta Bècia a sa sedda de S’Ambida Manna, comente chi nd’esseret ruta una franada dae su monte. Sa nue curriat a lestru bia a giosso, conca a Sturrusè, comente chi esseret ispinta dae su bentu.
A bellu a bellu, una muida forte, un’atripiralla de ferros, comente chi un’arede de ferreris esserent pistende a sa incòdina, aiat cumentzadu a s’intèndere dae tesu, posca semper prus a forte, acumpangiada dae boghes istriulosas:

Pru! Ajà!
Curri, sa còncia ci ti pighit!
Su spene ti ndi facu essiri!

Fiat in beranu, su logu mudadu a nou, s’erba birde e is matas in frore. Sa bellesa de cussa istajone!
Is massajos costumaiant a nche bogare caddos e gìuos a su Padru. Su Campu de Cea, is serras de Arradulu, Ludu de Peddes e Serra de Tùvera fiat totu a mata-campu. S’erba fiat arta e de tretu in tretu ddoe teniat lione, prunischedda, tùvera, calàfrigu calincunu pirastru e matas de èlighe puru. S’arbutzu froridu preniat s’àera de nuscu cun s’erbiola a ornamentu. S’isfrèulla, imbetzes, pudèssia a bentu.
Acabados is aramìngios, is boes domados paschiant in comunella e is maeres si donaiant sa muda pro ddos pompiare, siat pro no andrent a fàghere dannu, siat pro non nde ddos furare, o peri pro non si cravarent tra issos.
Su giuale non pesaiat prus in su pistiddu, e s’orbada non lughiat grae a ogna furrida de surcu.
Non paschiat su bestiàmine ebbia, paschiat peri sa gente: orrùngiu cubeddu, liporra, pischeri e gosi sighende.
A s’epoca is pitzocheddos ddos mandaiant a pompiare is pegos. Ogna die a chitzo a tropa essiant de bidda conca a su Pradu e nde contonaiant a merie. Pro issos non fiat sacrificosu meda, antzis, ddu faghiant de bona idea, pro ite podiant pònnere a cùrrere is caddos a chie arribaiat primu peri pro si prepararent pro su Pannu de Santu Fisente. Partiant da su campu de Cea finas a Sa Porta Bècia, e poi torraiant a furriare e nche calaiant a totu biore torra a su campu de Cea, finas ca is caddos fiant fadiados. Cussu fiat sa prova pro bìere cale fiat su caddu prus lestru pro su Pannu.

Sa cursa dda faghiat su lunis a meri de sa festa, dae is bator in susu, unu pagu a friscura. Sa gara podiat cumentzare, segundu sa detzisione de is obreris, o de sa Làcana de Elini, o de su paris de Funtana Bona. Fiat un’usàntzia connota dae sèculos, de candu, aici contant is betzos, a un’òmine de Àrtzana chi fiat torrende•nde dae Sartu Elini cun sa pubidda prìngia, si ddi fiat abbarradu su caddu ca aiat pèrdidu unu ferru. Sa fèmina depiat fàghere partu, tando s’artzanesu si fiat invocadu a Santu Fisente pro ddos agiudare.

O secundu precursore
de s’infante poderosu
Visente meraculosu
divinu preigadore

Vicente Divinu norte
de devotos cristianos
libera nos de sas manos
de sa furibunda morte
in cussa celeste corte
prega pro su pecadore

Su Santu aiat iscurtadu sa pregadoria e nde fiat caladu dae chelu, nd’aiat segadu su pee a su caddu, sena nde calaret un’istiddu de sàmbine dd’aiat intregadu a su pubiddu e dd’aiat naradu de andare a ddi pònnere unu ferru nou. Naradu e fatu s’artzanesu fiat essidu de presse a bidda dae su ferreri e de presse nde fiat torradu cun su pè ferradu a nou. Santu Fisente aiat collidu su pee e nche dd’aiat torradu a pitzigare a sa gamba de su caddu.

Gràtzias a su meràculu de su santu valentzianu sa partera aiat acodidu a torrare a bidda e a fàghere partu. Dae sa die, in regordu de custu fatu is artzanesos aiat cumetzadu a cùrrere su Pannu de Santu Fisente, dae Funtana Bona a su ponte de Nieddì, in ue beniat intregadu su pannu a is primos tres caddos binchidores. Su primu retziat unu pannu de seda, is àteros duos unu pannu de robba prus iscadente, ma semper de valore.

Cussu sonu fiat faghende•si semper prus forte e s’impampada de prùere prus manna. Totu in una, giustu in Sturrusè, dae mesu a sa nue de prùere nde fiant istupdos tres caddos, unu bàgiu, unu murru e s’àteru mùrtinu. Ddos portaiant tres pitzocheddos de s’edade de 13 o 14 annos. S’animale prus veloce fiat s’ebba bàgia chi fiat isciaddida a in antis de totus, is àteros duos, inbetzes, sighi sighi. Lòmpidos a Lacarè su primu cadderi chircat de firmare su caddu, però s’animale fiat inganidu meda de cùrrere e su pitzocheddu non teniat sa fortza de ddu firmare. In Lacarè ddoe fiat su riu, s’ebba ddu brincat ma su caminu faghiat una borta sica. Giustu in cue s’animale s’impampat e nche at iscutu su cadderi in pitzu de una pedràile de pedra ruja. Su cadderi si fiat totu pistadu e s’ebba fiat torrada a domo sola.

Custu pitzocheddu chi ddi narànt Giuanne, a sa timòria no aiat iscoviadu a su babbu e a sa mama ca nde dd’aiat betadu su cuaddu, però posca si nde fiant acatadus ca fiat totu malogradu e addolidu e ddi fiat tocadu a trogare sa beridade.
E ite fiat sa timòria? Ca si fiat apresiende sa festa de Festa de Santu Fisente e timiat a non ddu fagherent partetzipare a sa cursa pro su Pannu.
Fiat su 1953. A s’epoca is caminos de Àrthana e is istadones chi uniant is biddas, fiant totu ingiarrados e in bidda impredados. Belle totus fiant maeres de caddu, màssimu is pastores ca ddos impreaiant pro caddu de sedda, opuru pro nde batire su casu dae su Monte, e peri is bingiateris ca ddos impreaint pro si binnennas e pro nde batire sa cosa de su sartu.
Is mègius caddos de cursa beniat comporados in Orgòsolo, Otzieri e Burgos.
S’ebba de Giuanne nde dd’aiant batida dae Orgòsolo casi dae un’annu e mancari chi pàrreret nàschida caddu de cursa fiat abbarrada unu pagu istasida. Però su pitzocheddu fiat semper cun s’idea de partetzipare pro su Pannu, ma su babbu dd’aiat avisadu: chi partint dae Funtana Bona, bai trancuillu, ma chi partint dae sa Làcana mancu tentes ca s’animale non nche dda faghet!
Bennida sa simana de Santu Fisente su Giuanne fiat semper provende is fortzas de su cuaddu, a piri resistiat, in prus un’espertu dd’at naradu a dd’intzupire unu modditzosu in su binu e dde si nche ddu fàghere papare primu de incumentzare sa cursa e aici at fatu.
Primu de nde calare su Santu dae sa Crèsia de Santu Fisente, 4 cadderis si fiant presentados pro partetzipare a su Pannu: tres de Àrthana, e unu de Lanusè. Tando is cadderis setziant a sa nua, sena sedda.

Is obreris detzidint de mòvere dae sa Làcana: donant s’iscatu de partire, is cadderis donant unu corpu de isporne a su fiancu de su caddu e partint. Finas a Funtana Bona s’ebba bàgia fiat a in antis e is àteros sighi sighi. Lòmpidos a Preda Ferèula, unu cadderi de Àrthana nde ddu betat su caddu, a un’àteru ddi fiat tocadu a si firmare ca non nche dda faghiat su caddu pro sa fortza. In gara fiant abbarrados in duos: Giuanne e su de Lanusè. Finas a sa miniera fiat a in antis s’ebba bàgia e fatu fatu s’istràngiu. Dae una parte e de s’àtera de s’istradone fiat prenu de gente, òmines, fèminas e pitzocheddos faghende sa parte a su primu. Totu in una, a unos chentos metros dae sa lòmpida, cando su pitzocheddu fiat giai pensende de bìnchere, su de Lanusè nche dd’aiat isciaddidu, lompende pro primu a Nieddì.

Is obreris, biende ca no aiat bìnchidu su caddu de Àrthana, pro gelosia a su de Lanusè non dd’aiat donadu su primu pannu, antzis, dd’aiat betadu sa manu a su frenu e aiant chircadu de nde ddi leare su caddu. Su pitzocu de Lanusè aiat cumprèndidu s’antìfona: donat unu corpu de isprone a su caddu, s’animale iscudit unu àrchidu e si fiat fuidu.

Su comitadu aiat detzisu de donare su primu prèmiu a Giuanne, ma issu aiat refudadu!
Is betzos de sa bidda aint cundennadu s’atzione de is obreris e aiant reconnòschidu sa vitòria a su caddu de su de Lanusè, iscusende•si de su cumportamentu de is artzanesos.

Custu pitzocu de Lanusè, ogna bia chi partetzipaiat a una cursa de caddos, a Lanusè pro s’Ispiritu Santu, a Irbono pro Santu Cristolu, a Àrthana o a Tertenia, faghiat ingùrtere giarra a totu is àteros cadderis e arribaiat su primu. A nòmene ddi naraiant Antonello Dei.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s