Barì . Avisu emissione carta de identidade eletrònica

S’informat sa tzitadinàntzia chi de su 3 cabudanni 2018 in s’Ufìtziu Anàgrafe de su Comunu de Barì at a èssere ativu su  servìtziu noude emissione de is Cartas de Identidades Eletrònicas (CIE) segundu is modalidades ispiegadas in su documentu chi si podet agatare in su giassu ìnternet de su Comunu de Barì.

download.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s