Su 14 de freàrgiu de su 1926, s’Assèdiu de Àrthana

Custu in sa fotografia no est unu personàgiu de sa sèrie televisiva Peaky Blinders, si tratat de Antoni Lai de Àrthana, nàschidu in su 1874 e mortu de prumonita in su 1942 in Scalepranu. Dae giòvanu si nche fiat cambiadu a bìvere cun sa famìlia sua a su Gerrei in ue aiat comporadu una tanca manna in Serra de Pruddedu, a presu de sa bidda e fiat connotu cun su panìgiu “Su Cantadore”. Sa foto est istada tirada in is matessi annos de s’ambientatzione de su telefilm britànnicu, a pustis de sa Gherra Manna, pro Àrthana unu perìudu de disamistades e de bandidos comente Atìliu Corrias, Pericu Loi e, su prus famadu, Samuele Stochinu.

In su 1926, su 14 de freàrgiu, is ispias aiant iscoviadu ca sa Tigre de Ogliastra fiat in domo de su babbu, in bighinadu de Preda de Fuxeddu. In deretura is milìtzias aiant inghiriadu sa bidda, nemos podiat intrare e nemos podiat essire.

A Samuele dd’arribat sa imposta ca fiant chirchende∙ddu e si fuet conca a Monte Mixanu. Lòmpidu a Funtanedda agatat a Maria Fragata e nche dd’intregat sa mantellina e su muscheto pro ddos tudare a suta de is muros betzos de s’ortu de Luisu Loi. Dae Funtanedda Samuele essit conca a susu e s’atacat in unu fràbicu, tra sa domo de is Corrias e sa domo de Fisente Piras su Tròddiu. Sa giustìtzia lompet a Funtanedda, agatat su muscheto e sa mantellina chi Maria Fragata, pro timòria, no aiait tudadu, e acapiant totu is òmines de su bighinadu. Samuele fiat abbarradu duas dies acuadu in pitzu de una biga e cando nde fiat caladu,  Luisu Monne dd’ait donadu a papare e bestires noos pro si cambiare e pro nche essire a iscusi dae bidda.

Ma ite nch’intrat Antoni Lai cun custos fatos?

Comente si cumprendet dae su panìgiu, Antoni Lai fiat unu cantadore contadu, chi in su palcu paraiat barra peri a is poetas famados e de valore de su tempus suo. Sa die de s’Assèdiu de Àrthana is carabineris fiant lòmpidos finas a Scalepranu pro ite in cussa bidda ddoe fiat Paulicu Corda de Gone, amigu fidadu de Samuele, chi trataiat peri cun Su Cantadore. A s’arthanesu ddi fiat tocadu a s’atacare pro non dd’acapiarent is carabineris e gosi s’aiat iscrancadu su presone. Cando si fiant calmadas is abbas Antoni fiat torradu a coile e aiat postu una de is mègius canthones suas, Sa Canthone de s’Àssediu, una poesia in otadas chi contaiat totu is fatos acontèssidos in Àrthana su 14 de freàrgiu de su 1926. De custa cantzone sunt lòmpidas finas a nois petzi unas cantas teladas e inoghe ponimus su incumentzu ebbia.

Su millanoeghentosbintisese

Paesanos tenidelu in sa memoria

Chi m’est giumpidu su fogu a pese

Nissunu nde tenzat franagloria

De frearzu su batordighe  su mese

Chi si podet contare pro istoria

Chi in Arzana su fatu est suzedidu

Non si fiat mai intesu e mai bidu

Bellu diat a èssere a agatare totu sa cantzone, chi contat de unu de is momentos prus lègios de s’istòria de Àrthana. Totu custu non pro bantare e donare is onores a  Samuele Stochinu, ca mancari esseret unu bandidu non fiat peus de is nemigos suos, ma pro torrare a cumpònnere sa memòria istòrica de sa bidda, chi a dolu mannu est predende∙si, pro more chi fatos gosi non torrent a sutzèdere mai prus.

WhatsApp Image 2018-08-29 at 13.53.37 61891_162301120450895_2918496_nUid_1205c85e71c.580.0.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s