Augustu Bìssiri, imbentore de sa televisione

Iscurta e leghe s’artìculu:

https://drive.google.com/file/d/1AHBQi_8KDHz0XYTHDgXpDL7pkZ6j-_xv/view?usp=sharing

New York, 1905. In mesu de sos giòvanos sardos lòmpidos a custa tzitade chirchende possibilidades noas, bi fiat fintzas Augustu Bìssiri, chi tando teniat 26 annos. Beniat dae Seui, prenu de isperos e càrrigu de fògios in ue annotaiat disinnos e càrculos: eja, ca fiat un‘imbentore. In su 1906, coladu in pessu un’annu dae cando fiat lòmpidu a Amèrica, est istadu issu a ideare s’antepassadu de sa televisione, un’aparatu chi podiat trasmìtere sas figuras dae unu logu a un’àteru. Oe belle nemos s’ammentat su nùmene suo; belle gasi, sena su cuntributu suo, su mundu forsis non diat èssere comente lu connoschimus.

Augustu Bìssiri fiat nàschidu in Seui in su 1879 e in cue s’aiat coladu sa pitzinnia, frecuentende sas iscolas de su logu. Pro sas superiores si nche fiat tramudadu a Casteddu e pustis a Roma, in ue s’aiat leadu sa làurea in lege. Ma s’est abbigiadu deretu chi sas calidades suas beras no las aiat àpidas mustradas in sas àulas de sos tribunales, ma in su mundu de sa sièntzia e de sa tecnologia. Su primu imbentu mannu suo, in su 1900, est istadu unu mecanismu geniale pro non permìtere chi duos trenos s’esserent addobbados a pare. Deretu custa iscoberta l’ant adotadas siat sas sotziedades de trasportu americanas siat sas sardas: su chi tando fiat gestore de sas Tranvias de su Campidanu, Luisi Merello, l’at posta in òpera in sa trata Casteddu – Cuartu.

Ma est istadu in su 1906, un’annu a pustis chi est lòmpidu a Amèrica, chi Bìssiri at bogadu a campu s’imbentu destinadu a intrare in s’istòria: in sa sede de su giornale “New York Herald” est resessidu, cun unu machinàriu imbentadu dae issu etotu chi si naraiat “Live Picture Production”, a trasmìtere un’imàgine fotogràfica dae un’aposentu a un’àteru. Sa noa s’est ispainada, e at fatu brincare su nùmene suo in totu sos giornales de tando; fintzas su sìndigu de New York l’at dedicadu una targa, chi como est costoida in Seui in sa “Casa Farci”. Ma sos istùdios suos non si sunt firmados a cussu. Bìssiri at sighidu a perfetzionare su progetu e, in su 1917, est resessidu a otènnere un’àteru resurtadu istraordinàriu: teletrasmìtere cun su cavu unas cantas imàgines dae sa redatzione de su giornale London Daily Mail de Londra a sa sede newyorkesa de su New York Times. Fiat ufitziale: su tubu catòdicu fiat in pessu nàschidu e Bìssiri nd’at registradu su brevetu su 7 de austu de su 1922.

Totu sa vida l’at dedicada a sos istùdios tecnològicos, comente mustrant sos aparatos chi at imbentadu: mecanismos a pedale pro fàghere girare sas pàginas de sos ispartidos musicales, chiniseris cun istudamentu automàticu de sos mutzigones, istrumentos pro sa registratzione vocale, e fintzas una casta de tzerbotana pro fàghere bolare aeroplaneddos de linna e unu dispensadore de botzigheddas a moneda. —

In su 1968 Bìssiri si nch’est mortu in sa domo sua de Los Angeles e a bellu a bellu sa gente si nd’est ismentigada. Fintzas in sos ambientes sardos in ue l’aiant fatu bàntidos mannos cando at imbentadu su “Live Picture Production” (leghimus in s’Unione Sarda de su 22 de maju de su 1906: “Ai valorosi che, come il giovane Bissiri, per il bene dell’umanità si sacrificano, vada il nostro plauso e la nostra ammirazione”) de issu no si nd’at faeddadu prus. Petzi in Seui, in ue a issu e a su frade Atìliu lis ant intituladu su Litzeu Sientìficu, paret chi s’ammentu de custu tzitadinu illustre siat galu biu.

*Testu leadu dae:

https://salimbasarda.net/istoria/sa-televisione-imbentada-dae-su-sardu-a-bissiri/

download (1).jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s