Àrthana, pianu de su tràficu pro sa festa de Santu Fisente

Su cumandu de sa politzia locale de s’Unione de is Comunos de s’Ogiastra at emanadu un’ordinàntzia pro sa regulamentatzione provisòria de su tràficu in is caminos de su comunu de Àrthana in ocasione de sa festa de Santu Fisente.
Su 18, su 19, su 20 e su 21 de austu, dae is 19,00 a is 01,00, at a èssere proibidu a totu is veturas de si firmare e de colare in Pratza Roma, in bia Garibaldi, in su tretu tra sa Pratza Roma e s’ingrugiada cun bia Don Bosco, in bia Sardegna, in su tretu tra Pratza Roma e s’ingrugiada cun bia Satta;
Su 18 e su 20 at a èssere serradu su tràficu e proibidu a totu is automesos de tzirculare e de si firmare in s’ora de su passàgiu de sa professone religiosa, in bia San Giovanni Battista, Pratza Roma, bia Sardegna, bia Monsignor Virgilio, bia Don Bosco, bia Garibaldi, Pratza San Rocco, bia Brigata Sassari, bia Satta, dae is 18,30 a is 20,30.
In prus, segundu is regulamentos ministeriales noos in materia de seguresa, is obreris de Santu Fisente ant a dèpere pònnere personale issoro pro bardare is giassos de intrada e de essida a is logos interessados de sa manifestatzione.
Pro lèghere totu s’ordinàntzia originale pompiade in su situ internet de su comunu de Àrthana, opuru chie dda bolet lèghere in sardu podet abèrrere su pdf unidu a cust’avisu.

Ordinàntzia N 55 po sa Festa Santu Fisente Ferreri de Arthana

0001

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s