Totu brontu in Àrthana pro s’atividade de s’Isportellu de sa Limba Sarda chi torrat a abèrrere a pustis de medas annos dae sa serrada de s’Ufìtziu Linguìsticu Provintziale. Su comunu de Àrthana, pro sa prima bia dae s’istitutzione de is isportellos linguìsticos, est peri ente cabufila de su progetu chi aunit is biddas de s’Unione de is Comunos de s’Ogiastra. Sa sede de s’ufìtziu at a èssere in su primu pianu de sa Biblioteca Comunale, bia Mons. Virgìliu 27. S’isportellu arthanesu aberit ogna lunis dae is 09.00 a mesudie. Pro cuntatare s’operadore Ivan Marongiu si podet mutire a su nùmeru de telefoneddu 3298703515, opuru si podet iscrìere a s’indirìtziu de posta eletrònica ufitziulinguisticuogiastra@gmail.com

Annunci