Irbono. Benefitziàrios de su bonu “IoStudio2017”: pubblicada sa graduatòria

voucher iostudioSu Comunu de Irbono faghet a ischire a totu is interessados chi, cun detèrmina  prot. 7104 rep. 429 de su 10/07/2018, sa Regione Autònoma de sa Sardigna at aprovadu sa graduatòria regionale de is 5066 benefitziàrios de su bonu “IoStudio2017” pro s’Annu Iscolàsticu 2017/2018.

Is istudiantes ant a retzire su benefìtziu gosi comente ispiegadu in su portale ministeriale “IoStudio”. Custu elencu est istadu  cuncordadu cunforma a s’art. 25 comma 1 de su Regulamentu de s’UE 2016/679. Pro àteras informatziones o crarimentos, is chi ant presentadu domanda, podent preguntare a su Servìtziu Amministrativu de su Comunu de Irbono in is oràrios chi est abertu a su pùbblicu.

Custa s’elencu de is istudiantes benefitziàrios: Irbono-Elencu benefitziàrios bonos de istùdiu-

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s