Andant a in antis is traballos in su caminu comunale chi unit s’istrada istatale 198 a Murtulegu.

Su finantziamentu de 390 mìgia èuros, ispiegat su sìndigu Andrea Piroddi dae sa pàgina sua de face book, est istadu cuntzèdidu dae sa Regione pro pònnere in seguresa sa cunduta fognària chi colat fatu fatu de su caminu e lompet a su depuratore cunsortile.

In printzìpiu is fortes in tzimentu armadu non fiant prevìdidos  e sa Regione aiat bulladu su primu progetu, pro cussu est tocadu a ddoe torrare a pònnere manu agiunghende is muros a costadu de caminu.

“S’istrada- at naradu su primu tzitadinu iscusende∙si pro s’istorbu momentàneu causadu a sa populatzione- at a abarrare serrada finas a s’acabbu de is traballos”.

foto strada irbono.jpg

Annunci