pai.pngMartis su 7 de austu, a is 6 e mesu de merie, atopu a pitzu de su Pai, su Pianu pro s’Assentu Idrogeològicu indiritzada a is tècnicos.

S’Amministratzione comunale de Barì at aparitzadu un’atòbiu dedicadu a is tècnicos ebbia chi traballant in su territòriu comunale (est a nàrrere geòmetras archimastros, ingenneris e geòlogos), a pitzu de sa presentatzione de su PAI (su Pianu pro s’Assentu Idrogeològicu) chi tra non meda at a èssere discùtida dae su Consillu Comunale.
S’apuntamentu est pro martis su 7 de austu a ora de is 6 de merie in s’aposentu de su consillu comunale de Barì.

Annunci