Riprogetatzione de su Corsu Umberto, finantziadu dae sa Regione su progetu integradu de su tzentru istòricu

Primu paddu bia sa ricualificatzione de su Cursu Umberto. Finatziadu dae sa Regione Autònoma de Sardigna su programma integradu de su tzentru istòricu de Tortolì, cramandu Atobiu (acrònimu de Arbatassa, Tortolì e su faeddu in sardu “biu”).
Aprovadu dae su consìgiu comunale su 21 de mese de idas 2015, fatu pro mèdiu de s’Assessoradu a is Traballos Pùbblicos, su progetu est su resurtadu su primu in graduatòria cun unu finantziamentu de 264 mìgia èuros: de is cales 106 mìgia pro òpera pùbblicas e su chi cògiat, comente prevìdidu dae su bandu, destinada a privados pro su recùperu de fràigos chi s’agatant in su tzentu antigu de sa bidda.
Unìinterventu bòfidu meda dae s’Amministratzione Comunale, una noa bona pro su Sìndigu e pro totu sa magioràntzia su finantziamentu de unu progetu chi giughet sa punna de donare una risposta a is esigèntzias de is tzitadinos e de is cummertziantes.
Su progetu previdit su miglioru de sa viabilidade, sa ponidura de su sartziadu in su tretu de sa Pratza Roma finas a sa grugiada cun bia Cagliari e Cairoli, s’isciùsciu de is barriereas architetònicas, interventos pro is sutaservìtzios, s’illuminatzione noa e una cartellonìstica noa.

corso umberto.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s