Gelisuli. Determinatzione n°077 de su 15.11.2017

INTERVENTOS DE SUPORTU ORGANIZATIVU DE IS SERVÌTZIOS DE ISTRUTZIONE PRO IS ISCOLANOS CUN DISABILIDADES O ISVANTAGIADOS (Art. 73 de sa L.R. n. 9/2006 e art. 3, comma 18 de sa L.R. n. 1/2009) – APROVU RENDICONTU ANNU ISCOLÀSTICU 2016/2017.

 SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

BIDAS is sighentes Deliberatziones de G.C.:
• n. 23 de su 22.05.2002, esecutiva cunforma a sa lege, cun sa cale est istadu aprovadu su “Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
• n. 17 de su 16.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato integrato il succitato Regolamento di organizzazione;
• n. 49 del 26.10.2011, esecutiva cunforma a sa lege, chi pertocat s’atu de indirìtziu subra sa riorganizatzione de is servìtzios;

BIDOS su D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;

BIDA sa Lege n° 241/1990 e ss.mm.ii;

BIDU s’Istatutu Comunale e su Regulamentu Comunale de contabilidade in vigèntzia;

TORRADOS A CRAMARE is sighentes decretos de su Sìndigu:
• n° 3 de su 02.11.2011, prot. n. 4811 de sa pròpiu die, a pitzu sa “ Nomina Responsabile Servizio Socio-Culturale e Demografico”;
• n° 4 de su 07.08.2014, prot. n. 2836 de sa pròpiu die, a pitzu su “Decreto nomina sostituti responsabili del servizio”;

BIDAS:
– sa L.R. 5.3.2008 n. 3, art. 4, comma 1, lit.a. Interventos pro su suportu organizativu de su servìtziu de istruzione pro is iscolanos cun disabilidades chi autorizza a favorèssere is iscolanos de ogna òrdine e gradu de sa Sardigna, unu programma de interventos contra a s’abbandonu iscolàstichu pro favorèssere su deretu a s’istùdiu a is istudiantes disabiles:
– sa Deliberatzione de G.R. n. 45/34 de su 02/08/2016 relativa a is modos de assignamentu de is risursas finantziàrias cumplessivas disponìbiles a bàllere in su bilantzu 2016 in favore de is entes locales pro su suportu organizativu de su servìtziu de istruzione pro is iscolanos cun disabilidades pro s’annu iscolàsticu 2016/2017;
– sa Determinatzione RAS Prot. n. 12622 Rep. N. 387 de su 04/11/2016 cun sa cale est istada aprovada sa partzidura definitiva pro s’Annu iscolàsticu 2016/2017 de is summas relative a is interventos a favore de is entes locale (Comunos e Provìntzias) pro su suportu organizativu de su servìtziu de istruzione pro is iscolanos cun disabilidades;

DONADU ATU CHI cun sa Determinatzione mentovada sa RAS at assignadu a su Comunu de Gelisuli sa summa complessiva de €. 1.594,00 pro s’interventu tratadu;

DONADU ATU chi su contributu mentovadu est istau impreadu pro garantire su servìtziu de Assistèntzia Ispetialìstica in favore de un’iscolanu residente in su Comunu de Gelisuli chi frecuentat s’Iscola Primària de Gelisuli;

CHI su servìtziu in favore de su minore est istadu garantidu dae su Consòrtziu Territoriale Network Etico Italia Cagliari affidatàriu dae parte de su Plus Ogliastra, de su cale faghet parte su Comunu de Gelisuli, de su Servìtziu de Assistèntzia Ispetzialìstica in chistione;

AVERIGUADU chi est pretzisu protzèdere a s’aprovu de su rendicontu relativu a sa tzertificatzione de ispesa Annu Iscolàsticu 2016/2017, comente contributu Ras in favore de is iscolanos cun disabilidades cunforma a sa Lege Regionale 3/2008 modificada dae sa L.R. 1/2009;

BIDU su rendicontu unidu a custa detèrmina pro nde fàghere parte integrante e sustantziale, relativu a sa tzertificatzione de ispesa annu iscolàsticu 2016/2017 dae su cale si cumprendet chi sa summa est de
€. 3.882,87 a fronte de su contributu Ras uguale a €. 1.594,00;

RITÈNNIDU OPORTUNU aprovare su rendicontu subra mentovadu e de ddu trasmìtere a sa Ras Assessoradu de s’Istrutzione Pùbblica;

AVERIGUADA sa cumpetèntzia sua in mèritu a s’adotamentu de custa determinatzione; Totu custu premissu;

DETÈRMINAT

 

DE DONARE ATU chi is premissas sunt parte integrante e sustantziale de custu providimentu;

DE APROVARE su rendicontu unidu a sa presente pro nde fàghere parte integrante e sustantziale, relativu a sa tzertificatzione de ispesa Annu Iscolàsticu 2016/2017, comente contributu RAS in favore de is iscolanos cun disabilidades cunforma a sa L.R. 3/2008 modificada dae sa L.R. 1/2009, dae su cale si cumprendet chi sa summa est de €. 3.882,87 a fronte de su contributu Ras uguale a €. 1.594,00;

DE PROTZÈDERE a sa trasmissione de su rendicontu subra nominadu a sa RAS Assessoradu Istrutzione Pùbblica;

DE DONARE ATU CHI sa presente determinatzione:
• andat posta in su registru de is determinatziones;
• est disponibile in formadu digitale in su programma de is atos amministrativos;
• benit trasmitida in còpia a s’Albu Pretòriu in lìnia, pro sa pubblicatzione;
• benit pubblicada in sa setzione “Amministratzione Trasparente” de su giassu istitutzionale de su Comunu de Gelisuli segundu is modalidades previstas in su programma pro sa trasparèntzia e s’integridade.

Su Responsàbile de su Servìtziu
(Dr.a Tiziana Mucelli)

download (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s