Gelisuli. Licuidatzione pro s’acoglièntzia de is 18 istàngios minores sena acumpangiamentu

Su comunu de Gelisuli at licuidadu pro mesu de finantziàmentu donadu dae sa Prefetura de Nùgoro, sa cooperativa Opportunity pro s’acoglièntzia de 18 istàngios minorennes sena acumpangiamentu allogiados in su tzentru de acoglièntzia Porto sicuro (Hotel Santa Lucia) sita in Gelisuli, cun sede legale in Tortolì in via Lungomare. Su finatziamentu, Fundu natzionale MSNA, est de €. 58.140,00 e pertocat su II° trimestre 2017 ( reversale n° 231/2017) pro 1292 dies de acoglièntzia. Pro lèghere su documentu originale compudade sa determinatzione pubblicada in su giassu ìnternet de su comunu de Gelisuli.

download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s