Irbono. Graduatòria provisòria contributos tzentu istòricu

CUNTZESSIONE DE UNU CONTRIBURU PRO INTERVENTOS DE RECÙPERU, RICUALIFICATZIONE E RIMPREU DE S’EDIFICADU ISTÒRICU DE SU COMUNU DE IRBONO –  ANNU 2017

GRADUATÒRIA PROVISÒRIA

Contributu finantziàbile finas a s’importu màssimu de èuros 40.000,00:

N° Prot. Die Rechedente Importu interventu Importu finantziàbile
5029 16/10/2017 1 Chiai Giovannetta 10.000,00 5.000,00
5030 16/10/2017 2 Cuboni Cristina 25.000,00 5.000,00
5072 17/10/2017 3 Noto Maria Lucia 12.000,00 5.000,00
5073 17/10/2017 4 Mereu Marietta 10.000,00 5.000,00
5075 17/10/2017 5 Loi Eufrasia 10.000,00 5.000,00
5076 17/10/2017 6 Cerina Anilia 10.000,00 5.000,00
5077 17/10/2017 7 Mameli Roberto 10.000,00 5.000,00
5078 17/10/2017 8 Seoni Gianni 10.000,00 5.000,00
Importo totales privados comunale (màssimu 40.000,00 èuros) 97.000,00 40.000,00
5079 17/10/2017 9 Mameli Luigi 10.000,00 ESCLUIDU
5080 17/10/2017 10 Chiai Gian Franco 14.498,00 5.000,00
5114 19/10/2017 11 Gabrowska Kamila G. 10.000,00 5.000,00
5115 19/10/2017 12 Gabrowski Bogdan 10.000,00 5.000,00
5154 20/10/2017 13 Balzano Anna 11.000,00 5.000,00
5198 23/10/2017 14 Scirli Rosalba 15.786,04 ESCLUIDU
5199 23/10/2017 15 Scirli Noemi 13.000,40 5.000,00

 

N° Prot. Data Rechedente Motivu d es’Eslisione
5079 17/10/2017  

 

 

 

9

 

 

 

 

Mameli Luigi

Sa die 6/06/2016 prot. n° 2557 est istada depositada SCIA pro s’esecutu de òperas de mantentzione istraordinària in su matessi fràbicu. Cunsideradu chi sa SCIA balet pro 3  annos (dincas cun iscadètzia su 06/06/2019) e ci no est istada comnicadu su concruiment de custas òperas, sa domanda depet èssere esclusa cunforma a s’art 8 de su  bandu ([…] non ammissibilidade de is domandas presentadas pro is cales siant giai in cursu de esecutzone traballos/ o siant giai istados fatos traballos a sa data de sa rechesta…]).

5198 23/10/2017  

 

 

14

 

 

 

Scirli Rosalba

S’immòbile in chistione est istadu inserivu cun ischeda n°   9 de s’alliongiadu de su Pianu Integradu comente iscritu in su Bandu 2015 de sa L.R. n° 29/1998 e, dncas, sa domanda depet èssere escluoda cunforma a s’art.  8 de su Bandu (no ant a èssere amìtidas domandas: […] presentadas pro fràbicos chi siant inseridos in sa rechesta de finantziamentu de su Pianu Integradu relativu a s’annualidade

2015 cunforma a sa  L.R. n° 29/98e s.m.i .; […]).

 

Is rechedentes individuados in is nùmeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ant a dèpere frunire , intro  15  dies dae sa retzida de sa comuncatzione bia posta eletrònica, sa documentatzine chi atestat su possessu de is rechisitos chi serbint pro sa formulatzione de sa graduatòria definitiva.

Su Responsàbile de su Protzedimentu

(geom. Mameli Marco)

Alliongiadu a sa Determinatzione n° 230 de su 02/11/2017

verbale_graduatoria_prov

immagine_0.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s