Lotzorai. Adesione a su progetu regionale “Toponomàstica feminile”

Su comunu de Lotzorai, cun delìbera n. 36 de su 05.10.2017, at aderidu a sa manifestatzione de interessu pubblicada in giassu ìnternet de sa Regione Sardigna a tìtulu “Toponomastica feminile”. A su bandu podent leare parte is comonunos cun prus pagu de 5 mìgia abitantes chi bolent presentare unu progetu finalizadu a realizare sa paridade tra òmines e fèminas e a torrare a iscobèrrere e valorizare su contributu donadu dae is fèminas in su fràigu de sa sotziedade. Is comunos che bolent partetzipare a su bandu ant a dèvere traballare paris cun is iscolas secundàrias de primu gradu de su territòriu.

S’iscopu est cussu de agatare logos in ue  sa presèntzia e s’atzione de is fèminas ant lassadu arrastos in s’istòria e in sa cultura de is biddas interessadas a manera de ddas regordare cun tàrgas o intutulatzione de caminos. Su progetu est finatziadu dae su Programma Operativu promòvidu dae sa Commissione Paris oportunidades de sa Regione Sardigna pro s’annu 2017.

download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s