Gelisuli: òbbligu de sa faturatzione eletrònica

Su Decretu Ministeriale n. 55 de su 3 de abrile 2013, intradu in vigèntzia su 6 de mese de làmpadas 2013, e su sighente art. 25 comma 1 de su D.L. 66/2014, ant atatzadu sa decurrèntzia de is òbbligos de impreu de sa faturatzione eletrònica in is raportos cun s’Amministratzione Pùbblica cunforma a sa Lege 244/2007, art. 1 commas dae su 209 a su 214.

In osservàntzia de custu disponimentu, custa Amministratzione, a cumentzare dae su 31 de martzu de su 2015, no at a pòdere atzetare prus trasmìtidas in forma eletrònica segundu su formadu inditadu in s’allongiadu A “Formadu de is faturas eletrònicas” de su mentovadu DM n. 55/2013.

In prus, colados 3 meses dae custa die, custa Amministratzione no at a pòdere prus protzèdere a perunu pagamentu, mancu in parte, finas a sa retzidura de sa fatura in formadu eletrònicu.

Duncas, cunforma a s’art. 3 comma 1 de su mentovadu DM n.55/2013, s’Amministratzione individuat is ufìtzios suos deputados a sa retzidura de is faturas eletrònicas ponende.ddas in s’Ìnditze de is Amministratziones Pùbblicas  (IPA), chi providit a lassare pro ognunu de custs unu Còdighe Uìvocu Ufìtziu segundu is modos inditados in s’alliongiadu D “Còdighes Ufìtzios”.

Su Còdighe Unìvocu Ufìtziu est un’informatzione obbligatòria de sa fatura eletrònica e rapresentat s’identificativu unìvovu chi permitit a su Sistema de Interscàmbiu  (SDI), gestidu dae s’Agentzia de is Intradas, de recapitare in manera curreta sa fatura eletrònica a s’Ufìtziu destinatàriu.

S’informatzione chi pertocat su Còdighe Unìvocu Ufìtziu depet èssere posta in sa fatura eletrònica in corrispundèntzia de s’elementu de su tratziadu  1.1. tzerriadu “Còdighe Destinatàriu”.

Si comunicat duncas a is Fornidores, pro is adempimentos decurrentes dae su 31/03/2015, chi is datos netzessòrios a sa Faturatzione Eletrònica pro su comunu de Gelisuli sunt is sighentes:

 

Denominatzione Ente:

Comunu de Gelisuli
Comunu Gelisuli(OG)
Indirìtziu de s’Ufìtziu Bia Nazionale n 63
C.a.p. 08040
Cod. fisc. De su servìtziu F.E.: 82000850915
Partida Iva: 00846540912

obbligo_della_fatturazione_elettronica

Còdighe Unìvovu Ufìtziu Nùmene de s’Ufìtziu
UFK901 Uff_eFatturaPA
JBXKSZ UF.: ragioneria
Q3JWZN UF.: tècnicu vigilàntzia
6K32KM UF.: sotziale iscolàsticu
RV9TP2 UF.: protocollu

 

Is còdighes subra inditados si podent agatare in su giassu http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?cod_amm=e049

In prus, cunforma a s’art. 25 de su Decretu  Lege n. 66/2014 , pro more de garantire sa tratziabilidade efetiva de is pagmentas de is amministratziones pùbblicas, is faturas eletrònicas emìtidas bia is PA depent giughère:

  • Su còdighe identificativu de gara (CIG), transi in casu de esclusione dae s’òbbligu de tratziabilidade comente in sa Lege n. 136 de su 13 de austu de su 2010;
  • Su còdighe ùnicu de progetu (CUP), in casu de faturas chi pertocant òperas pùbblicas.

Si subenit, pro completare s’informatzione e su cuadru regulamentare, chi s’alliongiadu  B “Règulas tècnicas” in su mentovadu DM 55/2013, cuntenet is modos de emissione e de trasmissione de sa fatura eletrònica a s’Amministratzione Pùbblica pro mesu de su SDI, mentras s’alliongiadu C “Lìneas Guida” de su pròpiu decretu, pertocat is operatziones pro sa gestione de totu su protzessu de faturatzione.

In base a su chi est istadu naradu, si faghet a ischire a is chi bolent àteras informatziones a pitzu de s’argumentu tratadu, de compudare su giassu ìnternet www.fatturapa.gov.it.

fatturazione-elettronica

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s