Lotzorai. Delìbera de Giunta n.37 de su 12.10.2017

COMUNU DE LOTZORAI
PROVÌNTZIA DE S’OGIASTRA

Originale de Deliberatzione de sa Giunta Comunale

Nùmeru 37 De su 12-10-17

Ogetu: Pigada de atu de sa sutascritzione acòrdiu transativu pro serrada ricursu ex art. 700 c.p.c. dipendente comunale dr. Demurtas Anna Maria -Tribunale de Lanusè setz. Traballu RG 119/2017 . Impinnu ispesa e licuidatzione Ispesas legales rechestas dae s’istùdiu Marongiu de Lanusè

S’annu duamìgia deghesete su dòighi de su mese de ladàmine in s’aposentu de is atopos de su Comunu de Lotzorai, cunvocada dae Sìndigu a ora de is 12:45, s’est atopada sa GIUNTA COMUNALE cun s’interventu de is Sennores:

RUBIU ANTONELLO Sìndigu P
Corona Simone Assessore P
CINUS ESQUILINO Vitze Sìndigu P
Nieddu Michele Assessore A
Tosciri Maria Grazia Assessore A

Resurtant presentes n. 3 e ausentes n. 2.

Leat parte a sa setziada su Segretàriu Comunale Dot.a Virdis Agnese

Reconnotu su nùmeru legale de is intervènnidos, su Sìndigu SIG. RUBIU ANTONELLO pigat sa presidèntzia, decrarat aberta sa setziada e cùmbidat sa giunta a pigare in esàmine s’ogetu subra inditadu.

SA GIUNTA COMUNALE

Bidu su D.legvu 267/2000;

Bidu su regulamentu de organizatzione de is ufìtzios e servìtzios;

Bida sa proposta de deliberatzione firmada dae su Sìndigu, chi giughet pro ogetu: Pigada de atu de sa sutascritzione acòrdiu transativu pro serrada ricursu ex art. 700 c.p.c. dipendente comunale dr. Demurtas Anna Maria -, unida a custu atu, suta sa lìtera A, pro nde fàghere parte integrante e sustantziale;

Pigadu atu chi de sa proposta in ogetu sunt istados achiridos, pro more de controllu preventivu cunforma a su combinadu dispostu segundu is artìculos 49 e 147 bis de su D. Lgs. 267/2000 comente modificadu cun D.L. n. 174 de su 10.10.2012, su parre tècnicu, donadu dae su responsàbile de su servìtziu Afares Generales, chi atestat sa regularidade e sa curretesa amministrativa de custu atu e su parre de regularidade contàbile donada dae su responsàbile de su servìtziu finantziàriu;

Intesu su Presidente espònnere sa proposta cun totu is valutatzione collegadas a pitzu de is fatos chi ant determinadu s’ispesa in ogetu;

Pigadu atu de sa sussistèntzia de is conditziones de urgèntzia a protzèdere e de is cunditziones de cuntestu presentes in s’atu de sa notìfica de su ricursu nominadu;

Ritènnidu de cuncordare in prenu cun is valutatziones, faghende.ddas suas;Cun votos unànimes
DELÌBERAT

De pigare atu de sa sutascritzione de s’acòrdiu transativu a definitzione de su ricursu propostu ex art. 700 c.p.c. dae sa dipendente comunale dot.a Demurtas Anna Maria comente iscritu in su testu alliongiadu in unu a sa presente suta sa lìt. B) pro nde fàghere parte integrante e sustantziale e de nde aprovare is resurtàntzias;
DE significare su chi sighit:
-torrare a afirmare chi su Comunu de Lotzorai, e pro issu su Responsàbile de su Servìtziu Amministrativu, no ant mai àpidu intentu de ostacolare sa fruitzione de su congedu istraordinàriu (finas a duos annos) pedidu dae sa dipendente Dipendente Demurtas Annamaria ;
– torrare a repìtere chi, custos permissos non pesant in is finàntzias de s’INPS, ma pro is entes territoriales comente is comunos in is cassas comunales;
– chi s’at a afrontare s’ispesa cun imputatzione de sa gestione de cumpetèntzia de su Bilantzu currente, còdighe bilantzu 01.01-1.03.02.11.006 – Boghe Ispesa /Cap. 140 -1 “Ispesas pro peleas, arbitràgios a tutela de is ragiones de su Comunu”, in ue ddoe est sa disponibilidade netzessària imp. Isp. 98/2017;
– chi s’atuamentu de custu atu est demendada a sa cumpetèntzia de su Responsàbile Amministrativu;
De decrarare chi sa presente, cun votu istagiadu e comunu, est in deretura esecutiva cunforma a sa lege.

Su presente verbale benit lèghidu, aprovadu e sutascritu

Sìndigu Su Segretàriu
Comunale SIG. RUBIU ANTONELLO Dott.ssa Virdis Agnese

Custa deliberatzione, cunforma e pro efetu de s’art.30 de sa L.R. 13.12.1994, n.38, modificada cun L.R. n.7/98:
est istada pubblicada in s’Albu Pretòriu comunale in-lìnia in su giassu ìnternet http://www.comune.lotzorai.og.it sa die 18-10-2017 cun pubblicatzione n. 320 e trasmissa a is capugrupos consiliares.

Lotzorai, 18-10-2017

Responsàbile de su Servìtziu Amministrativo
Lisi Rita

Bidos is atos de ufìtziu, si ATESTAT – in cunforma e pro efetu de s’art. 30 de sa L.R. 13.12.1994, n.38, modificada cun L.R. 24.02.1998, n.7 – chi custa deliberatzione:

est divènnida esecutiva a pustis de sa pubblicatzione n s’Albu Petòriu, sena recramu, pro deghe dies de sighidu.

Su Responsàbile de su Servìtziu Amministrativu

Lisi Rita

delibera_giunta_n_37

download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s