Gelisuli. Detèrmina n. 74 de su 16.10.2017

OGETU: L.R. 27/83 PROVIDÈNTZIA A FAVORE DE IS TALASSÈMICOS EMOFÌLICOS E EMOLIFOPÀTICOS MALIGNOS- RECONNOSCHIMENTU BENEFITZIÀRIU NOU.

SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

BIDAS is Deliberatziones de G. C. sighentes: n. 23 de su 22.05.2002, esecutiva cunforma a sa lege, cun sa cale est istadu aprovadu su “Regulamentu comunale de organizatzione de is ufìtzios e de is servìtzios”;

n. 17 de su 16.05.2005, esecutivacunforma a sa lege, cun sa cale est istadu integradu su mentovadu “Regulamentu de organizatzione”;

n. 49 de su 26.10.2011, esecutiva cunforma a sa lege, chi interessat s’atu de indirìtziu relativu a sa riorganizatzione de is servìtzios;

BIDU su D. Lgs.vu n. 267/2000 e ss.mm.ii;

BIDA sa Lege n° 241/1990 e ss.mm.ii;

BIDU s’Istatutu Comunale e su Regulamentu Comunale de contabilidade in vigèntzia;

TORRADOS A CRAMARE is decretos de su sìndigu sighentes:

n° 3 de su 02.11.2011, prot. n. 4811 de sa pròpiu die relativu a sa “ Nòmina Responsàbile Servìtziu Sòtziu Culturale e Demogràficu “;

n° 4 de su 07.08.2014, prot. n. 2836 de ugiale data relativu a su “Decreto nòmina sostitutos responsàbiles de su servìtziu”;

BIDA sa L.R. n° 27 de su 25.11.1983 e modificazione sighente L.R. n° 6 de su 28.04.1992 (Previdèntzia a favore de is talassèmicos, emofilìacos e de is emolinfàticos malignos);

BIDA sa L.R. 27/10/97 n° 31 “Normas noas chi pertocat is providèntzias prevìdidad dae sa L.R. 27/83, a facore de is sugetos sutapostos a trapiantu de meuddu òsseo”;

BIDA sa Lege Regionale n° 8/99 cun sa cale, in prus, sunt istadas trasferidas a is Comunos totu is funtzines chi pertocant sa lege regionale n° 27/83, compresu su reconnoschimentu de is chi tenent deretu noos a is prestatziones prevìdidas dae custa normativa;

BIDA sa tzirculare regionale n° 18836/5° de su 12/05 /1999, pro su pertocat sa protzedura chi tocat a adotare pro su reconnoschimentu de is chi tenet deretu noos e sa nota integrativa Prot. n° 25211/5 de su 08.07.1999;

BIDA sa comunicatzione de su comunu de Lanusè prot. n.4787 de su 02/10/2017 chi pertocat su Trasferimentu de residèntzia in su Comunu de Gelisuli de unu tzitadinu benefitziàriu de is previdèntzia
cunforma a sa L.R.27/83;

AVERIGUADU chi su càmbiu de residèntzia est istadu fatu su 14/09/2017, cunsideradu pretzisu protzèdere a sa pigada de càrrigu de su benefitziàriu cunforma a sa L.R. N° 27/83, in acòrdiu cun su Comunu de Lanusè a cumentzare dae su 01/10/2017;

CUNSIDERADU chi is datos personales de s’usuàriu benint indicados petzi in s’alliongiadu de su verbali originale de custu atu, chi non benit pubblicadu e non benit postu in is còpias de s’atu predispostas a iscopu amministrativu, in respetu de is diponimentos de su D.Lgs. 196/2003;

BIDA sa lege regionale n.23 de su 23.12.2005 chi giughet a ogetu “Sistema integradu de is servìtzios a sa persona. Abrogatzione de sa lege regionale n. 4 de su 1988. Riòrdinu de is funtziones sòtziu-assistentziales”;

ATESTADA sa regularidade e sa curretesa de s’atzione amministrativa, cunforma a s’art. 147 bis de su D. Lgs. de su 18/08/2000, n. 267;

Totu custu premissu;

DETÈRMINAT

DE PIGARE ATU de su chi est enuntziadu in narrativa;

DE DONARE ATU chi su 14/09/2017 unu tzitadinu benefitziàriu de is providèntzias menotvadas in sa L.R.27/83 at cambiadu sa residèntzia cosa sua in su Comunu de Gelisuli;

DE PROTZÈDERE a sa pigada de càrrigu, in acòrdiu cun su Comunu de Lanusè, a cumentzare dae su 01/10/2017 de su benefitziàriu in chistione cunforma a sa L.R.27/83, de su cale benit fatu su nòmene petzi in s’allegadu de su verbale originale de custu atu, chi non benit pubblicadu e non benit postu in is còpias de s’atu prdispostas a iscopu amministrativu, in respetu de is disponimentos de su D.Lgs 196/2003;

DE DONARE ATU chi s’erogatzione de su contributu at a èssere fatu cun un’àteru atu de su Responsàbile de is Servìtzios Sotziales, a pustis de sa presentatzione de sa documentatzione in sa mesura prevista dae sa L.R. 27/83 e àteras modificatziones e integratziones

Su Responsàbile de su Servìtziu
(Dr.a Tiziana Mucelli)

determina_74

Girasole-Stemma.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s