Su Comunu de Tortolì faghet a ischire chi in ocasione de sa die de is mortos is traballos ordinàrios pro sa manutentzione de su Campusantu ant a èssere suspèndidos dae su 25 de mese de ladàmine finas a su 6 de onniasantu 2017.

Dae su 31 de mese de ladàmine finas a su 6 de onniasantu su gimitòriu at a abarrare abertu a totu die segundu custu oràriu: dae is  7:30  a is  17:00.

795614762_A__COMMEMORAZIONE_DEFUNTI_E_ORARI_2017

 

Annunci