Irbono. Avisu agiuduicatzione definitiva trasportu iscolàsticu

Su Responsàbile de su Servìtziu Amministrativu Econòmicu e Finantziàriu de su Comunu de Irbono, faghet a ischire chi cun Determinatzione de su Responsàbile de su Servìtziu Amminiastrativu e Econòmicu Finantziàriu n, 161 de su 23.08.2017 est istadu dispostu de aviare una protzedura negotziada pro mèdiu de oferta R.D.O. in su portale http://www.sardegna.cat cun totu is operadores presentes in sa categoria mertzeològica “AK29 SERVìTZIU DE TRASPORTU ISCOLàSTICU” pro s’afidamentu de su servìtziu iscolàsticu pro is iscolanos chi frecuentant s’iscola primària e secundària de primu gradu de Irbono, pro s’annu iscolàsticu 2017-2018, pro unu nùmeru istimadu de n. 160 dies de atividade iscolàstica, istabilende comente critèriu de agiuducatzione cussu de su prètziu prus bàsciu a base de gara, cunforma a s’art. 95, comma 4) lìtera b), de su D.Lgsl. 18.04.2016, n. 50 -CIG Z5F1F98C07-;
Chi cun Determinatzione de su Responsàbile de su Servìtziu Amministrativu e Econòmicu Finantziàriu n. 209 de su 10.10.2017 est istada istabilida s’eficàtzia de s’agiudicatzione definitiva de sa gara de apaltu pro s’afidamentu de su servìtziu de trasportu iscolàsticu pro is iscolanos chi faghent sa Segunda Primària e Segundària de Primu gradu de Irbono pro s’annu iscolàsticu 2017-2018 in favore de sa Dita Chiai Renzo Antonio Giuseppe, cun sea in Bia Natzionale, n.2 in Irbono;
Chi su prètziu ofridu pro su servìtziu est de èuro 199,98 pro ogna die de servìtziu fatu efetivamente, chi sa dita Renzo Chiai est istada s’ùnica dita a partetziapre a sa gara;

Denominatzione e recàpidu de s’Istatzione Apaltadora: Comunu de Irbono (NU) Servìtziu Amministrativu e Econòmicu Finantziàriu, Bia de Elini n. 5 08040 (NU)- Tel: 0782-33016- 33026 -fax 0783 33760, mail: comune.ilbono@tiscali.it; PEC: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it.

Importu giornateri a base de de asta (UVA escludida): èuros 200,00 pro ogna die de servìtziu fatu efetivamente;
Sistema de gara: Protzedura negotziada pro mèdiu de rechesta de oferta R.d.O in su portale http://www.sardegnacat.it:
Determinatzione de agiuducatzione: Responsàbile de su Servìtziu Amministrativu e Econòmicu Critèriu de agiuduicatzione: critèriu de su prètziu prus bàsciu;

Custu avisu benit pubblicadu in s’Albu Pretòriu e in su giassu ìnternet : http://www.comune.ilbono.og.it

Testu in pdf: irbono avisu agiuduicatzione definitiva traspoertu iscolasticu

download (1)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s