Cursu formativu pro is maeres de canes

S’Assl de Lanusè organizat, paris cun s’òrdine de is Mèigos Veterinàrios de sa Provìntzia de Nùgoro e cun su Comunu de Tortolì, at aparitzadu unu cursu a s’indonu pro totu is maeres de canes. Durante su cursu s’ant a connòschere is òbligos e is doveres pro su possedimentu de su cane, s’educatzione de sa bèstia, s’at a impare a ddu portare a giru in modu curretu. A s’acabbu de su cursu at a èssere donadu su patentinu.

Su cursu, partzidu in duas editziones, s’at a fàghere su 14 e su 28 de mese de ladàmine 2017 e su 2 e su 16 de mese de idas 2017.

Pro nde ischire de prus còmpuda su giassu ìnternet de su comunu de Tortolì.

610803951_INCOLUMITA----DALL---AGGRESSIONE-DEI-CANI-PATENTINO-PER-I-PROPRIETARI2.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s