Gelisuli. Referendum pro pònnere s’insularidade in sa Costitutzione

Su comunu de Gelisuli at pubblicadu in su giassu ìnternet istitutzionale cosa sua su manifestu de propaganda in favore de su referendum, promòvidu dae su partidu de is Riformadores, pro pònnere s’insularidade de sa Sardigna, comente handicap sotziale e econòmicu, in sa Costitutzione italiana.
Sa regorta de is firmas pro òtennere su referendum consuntivu est cumentzada in custas dies, a coa de sa manifestatzione aparitzada dae su comitadu promotore pròpiu in Pratza Costitutzione de Casteddu.
Gelisuli faghet parte de is 80 comunos in ue is sìndigos si sunt narados favorèvoles a su referendum e in ue si podet firmare in favore de sa consultatzione.

0001.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s