Su comunu de Gelisuli at pubblicadu in su giassu ìnternet istitutzionale cosa sua su manifestu de propaganda in favore de su referendum, promòvidu dae su partidu de is Riformadores, pro pònnere s’insularidade de sa Sardigna, comente handicap sotziale e econòmicu, in sa Costitutzione italiana.
Sa regorta de is firmas pro òtennere su referendum consuntivu est cumentzada in custas dies, a coa de sa manifestatzione aparitzada dae su comitadu promotore pròpiu in Pratza Costitutzione de Casteddu.
Gelisuli faghet parte de is 80 comunos in ue is sìndigos si sunt narados favorèvoles a su referendum e in ue si podet firmare in favore de sa consultatzione.

0001.jpg

Annunci