S’Amministratzione Comunale de Barì informat a totu sa tzitadinàntzia ca a cumentzare dae su 2 de  mese de ladàmine 2017, cun Decretu de su Sìndigu n. 20 de su 26.09.2017, sunt istados dispònnidos is sighentes oràrios de apertura de is Ufìtzios comunales:

uffici comunali orari dal 2 ottobre 2017

Annunci