Irbono. Ordinàntzia de su sìndigu pro sa “limba blu”

SU SÌNDIGU

BIDU s’avisu de su Servìtziu Veterinàriu de sa ASSL de Lanusè, pro su ch pertocat su suspetu de frebba catarrale de is berbeghes (LIMBA BLEU) in s’allevamentu DE BERBEGHES presente in s’Azienda identificada cun su Còdighe n.032NU074 posta in Localidade TRUVUDDAI, in su sartu de custu Comune, de sa cale est su rapresentante legale su sig. PORCU IGNAZIO BASILIO, cun còdighe fiscale n. PRCGZB92H08E441B e residente in BIDDAMANNA STRISÀILI  in VICO IV DANTE N. 02;

BIDU il D.P.R.320/54 e successive modifiche ed integrazioni; BIDA sa lege Regionale n.15/85;

BIDU su D.Lg. 18.08.2003, n.267; BIDU su D.Lg. 09.07.2003, n.225; BIDU su DALS 16.09.2003, n.48;

BIDAS is propostas fatas dae su veterinàriu ufitziale e cunsideradu de adotare is pròpias propostas pro evitare s’ispainamentu de su contàgiu;

BIDU su Testu Ùnicu de is Leges Sanitàrias aprovadas cun R.D. 27 de su mese de argiolas 1934 n .1265;

BIDU su regulamentu di Politzia Veterinària aprovadu cun D.P.R. n.320 de su 08/02/1954; BIDA sa lege 23 Ghennàrgiu 1968 n.34

BIDA sa lege 23 de Nadale 1978 n.833 BIDA sa lege 2 de Làmpadas 1988 n.218

BIDU su Regulamentu ( CE ) n° 1774/2002 de su 3 de mese de ladàmine 2002 art. 1 comma 3;

BIDA sa lege 9 martzu 1989 n° 86

BIDA sa lege 22 freàrgiu 1994  n° 146;

BIDU su Decretu 502/92 e modìficas imbenientes; BIDU su D. L.vu 31 martzu 1998 n° 112;

BIDU su  D. L.vu 1 de cabudanni 1998 n°333;

BIDU su D. L.vu 22 maju 1999 n° 196;

BIDA s’Ordinàntzia Ministeriale 1 de maju 2001 e is documentos incruidos;

BIDU su Regulamentu ( CE ) 999/2001 de su 22 maju e àteras modìficas;

BIDU su D. L.vu 9 argiolas 2003 n° 225;

BIDA sa Detzisione 2003/218/ (CE ) de su 27 martzu 2003; BIDA sa nota DGSAF n. 6478 de su 10/03/2017

 

ÒRDINAT

Cun decurrèntzia immediada a cumentzare dae sa die de notìfica de sa presente, su rispetu pretzisu de su chi benit ispetzificadu inoghe:

  1. Su serguestu de s’allevamentu;
  2. Su tzensimentu ufitziale de is pegos, cun indicatzione pro ogna ispètzia, de su nùmeru de pegos giai mortos o cuntagiados o chi si pensat ddu potzant èssere;
  3. Su tzensimentu de is logos chi podent favorèssere sa subravivèntzia de su vetore o chi ddu podent cuntènnere e in particulare de is logos favorevoles a sa riproduzione sua;
  4. Sa proibitzione de ispostare su bestiàmene in provenièntzia e a destinatzione de s’azienda, francu chi siet de matzellare in impiantos postos in intro de sa zoana de protetzione;
  5. S’aprigu e is pegos in logos protègidos dae su vetore durante is oras prus crìtica, cando est possìbile;
  6. Su tratamentu regulare de is animales cun insetitzidas autorizados e addatos, e in prus su tratamentu in intro e a inghìriu de is frabbidasos de istabulatzione;
  7. Su distruimentu, s’eliminatzione, s’abrugiamentu o s’interramentu in cunformidade a is disponimentos in vigèntzia de is ispeèigos de is animales mortos in s’azienda;
  8. S’efetuamentu de s’indàgine epidemiològica.

Totus sunt obbrigados a rispetare e a fàghere rispetare custa ordinàntzia.

Is infratziones a custa ordinàntzia, francu is penas prus mannas prevìdidas dae su Còdighe Penale, ant a èssere punidad cun santziones amministrativas in dinare dae € 516,46 a € 2.582,28.

Chie si siat non rispetet s’òbbrigu de bocidura de is animales est sugetu a una santzione amministrativa in dinare uguale a  € 154,94 pro ogna pegus chi no est istadu mortu.

In prus, is cuntraventores a is disponimentos de su Regulamentu de sa Politzia Veterinària aprovadu cun D.P.R. 8 de freàrgiu 1954, n° 320 sunt sugetos a santzione amministrativa in dinare dae  €258,23 a €1.291,14.

Su Sìndigu

F.du Dot. Andrea Piroddi

lingua-blu.jpg

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s