Elini. Apertura busta oferta pro sa gestione de sa mensa iscolàstica

AVISU – APERTURA “BUSTA C- OFERTA ECONÒMICA”  PRO SA GARA: PROTZEDURA NEGOTZIADA PRO S’AFIDAMENTU DE SU SERVÌTZU DE MENSA ISCOLÀSTICA IN FAVORE DE SU COMUNU DE ELINI PRO IS ANNOS ISCOLÀSTICOS 2017/2018 E 2018/2019.

Si faghet a ischire chi sa die 10 de austu 2017 a ora de is 12.00, in s’ufìtziu segreteria de su Comunu de Elini, in bia de Pompei n. 27, II pianu, in setziada pùbblica, s’at a abèrrere sa pusta C- Oferta econòmica- chi pertocat sa protzedura negotziada nominada in s’ogetu

Si subenit ca podent leare parte a sa setziada petzi is Rapresentantes Legales o/e is sugetos cun podere de rapresentàntzia o cun dèlega. Is persones demandadas a presenziare a sa setziada pùbblica depent èssere in possessu de: Fotocòpia non autenticada de unu documentu de identidade vàlidu; Documentu chi proat sa rapresentàntzia de sa sotziedade Cuncurrente.

càstia s’avisu in pdf: Avisu apertura Busta C- Oferta econòmica GARA mensa

Avisu apertura Busta C- Oferta econòmica GARA mensa-1.jpg

 

 

 

 

Su Responsàbile de su Servìtzu F.su Rosalba Deiana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s