Su comitadu “Is Feralis 1967”, in collaboratzione cun sa crèsia de N.S. de Munserradu, cuncordat pro domìnigu su 13 de austu 2013 sa festa de Santu Leonardu. Unu programma prenu de eventos chi at a cumentzare a mangianu cun sa Missa Santa in sa Crèsia parrochiale e poi cun sa protzessione cun su santu conca a sa crèsia de su sartu.
Pro s’ocasione ant a abèrrere is pratzas e is mangasinos in ue s’ant a pòdere papare is produtos tìpicos de Barì e ammirare is creatziones de is arteris de sa bidda. A note, a cumentzare dae is 7 de merie, in sa crèsiedda de Santu Leonardu, ddoe at a èssere s’eventu culturale “Pani pintau e antico grano” e poi is ballos sardos.
Pro àteras informatziones iscarrigade sa locandina cun su programma de s’eventu dae su giassu ìnternet de su comunu de Barì.

festa-san-leonardo

Annunci