A disponimentu su Regulamentu brontu pro s’aprovatzione

Si faghet a ischire chi in su giassu ìnternet de su comunu de Barì est a disponimentu su regulamentu, brontu pro èssere aprovadu, chi disciplinat s’esertzìtziu de is usos tzìvicos esistentes in su comunu de Barì:
http://www.comunedibarisardo.gov.it/images/2017/regolamento-usi-civici.pdf

Intro su 20 de austu s’at a pòdere presentare osservatziones e propostas a s’ufìtziu de su protocollu opuru s’ant a pòdere mandare cun posta eletrònica tzertificada a s’indirìtziu:
usicivici@pec.comunedibarisardo.gov.it.

incontro-usi-civici.jpg

Annunci