Si narat su “Cunsillu in bixinau” s’initziativa promòvida dae su sìndigu de Elini Rosalba Dejana, in collaboratzione cun s’Isportellu de sa Limba Sarda, pro fàghere partetzipare de prus da gente de sa bidda a is atòbios de su Consìgiu Comunale”. De immoe in susu, pro unas cantas bortas, is reuniones s’ant a fàghere in is bighinados istòricos de sa bidda e prus che totu s’ant a fàghere in sardu, pro fàghere a manera de partetzipare sa tzitadinàntiza a is detzisiones, a s’ispissu importantes meda,  de s’amministratzione. S’idea de su sìndigu de Elini est istada custa:” Si sa gente non andat a is consìgios, tando su consìgiu andat a ue est sa gente”. Nadu e fatu, custu merie a is 7 e mesu, ddoe at a èssere sa prima setziada de su consìgiu de bighinadu, in sa “Prassa de mesu bidda” e is argumentos postos a s’òrdine de sa die ant a èssere is sighentes:

  1. Documentu Ùnicu de Programmatzione (DUP) – perìudu 2017/2019. Presentada;
  2. Cummissione pro s’agiornamentu de s’Albu de is giuighes populares cunforma a s’art. 13 10/04/1951 n. 287. Integratzione;
  3. Comunicatziones de su Sìndigu;


documentopdf224_8_2017_9_53_32

foto vistanet

consiglio_comunale_583x320

 

Annunci