Tortolì. Bandu pro s’assuntzione de unu Diretore Contàbile

Si faghet a ischire chi sunt istados torrados a a bèrrere is tèrmines de su bandu pro sa protzedura de mobilidade esterna volontària cunforma a s’artìculu 30 de su decretu legislativu n.165/2001, pro s’assuntzione a tempus prenu indeterminadu de “Istrutore Diretivu Amministrativu Contàbile” Categoria Giurìdica D1, riservada a is dipendentes de is entes locales de sa matessi categoria, cun raportu de traballu a tempus indeterminadu de su pròpiu profilu professionale.
Iscadèntzia 31 de austu 2017.
Is follos pro leare parte a su bandu e s’avisu cumpletu s’agatant is su giassu ‘nternet de su Comunu de Tortolì.

40694094_download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s