Bandu de gara de apaltu pro su cuntzedimentu de su servìtziu de gestione de 2 distribudores de abba de bufare

Su Comunu de Tortolì faghet a ischire chi at èssere pubblicadu su bandu de gara de apaltu prp su cuntzedimentu de su servìtziu de gestione de dusos distribudores automàticos pro s’abba de bufare dae postos in sa Pratza Rinascita de Tortolì e in Pratza Caduti de Arbatassa pro is annos 2017-2020.
Sa protzedura at a èssere fata cun su CAT Sardegna. S’iscadèntzia est atatzada pro su 08.09.2017 a ora de is 13.00. su bandu e is mòdulos alliongiados sunt a diponimentu in su giassu ìnternet ufitziale de su comunu de Tortolì, setzione Albu Pretòriu, Amministrsatzione trasparente, “Bandi di Gara e Contatti”.
download
Annunci