Irbono. Lìtera de sa bidda de Irbono a Don Luca

Lìtera de sa bidda de Irbono a Don Luca (traduida dae s’artìculu de sa pàgina “Estate Ilbonese” de facebook.

Sunt colados belle 5 annos dae cussu 5 de freàrgiu cando su Munsennore Antioco Piseddu t’aiat presentadu in modu ufitziale comente retore de sa crèsia nostra, e oe semus totus inoghe pro ti saludare e a ti torrare gràtzias pro custos annos prenos intipidos de traballu e a bias de fadiore, chi però sunt serbidos a fàghere crèschere in modu cristianu sa comunidade nostra.

Cando ses lòmpidu a bidda fias giòvaneddu ma però ischias giai su cumandu difìtzile chi t’aiant intregadu, ses istadu capassu de osservare cun atentu sa realidade nostra, in crèsia e foras de sa crèsia, biende is defetas e is virtudes nostras. Ses intradu a fàghere parte de sa comunidade nostra cun umilesa e riservadesa, mustrende grandu coerèntzia e firmesa in s’atzione parrocchiale tua. A bellu a bellu, disigiosu de crèschere e de nos fàghere crèschere paris cun tue, as batidu a bidda nostra unu bentu de novidade e de alligria, partetzipende a sa vida de sa crèsia gente de ogna edade e donende a totus s’otimismu, chi dipendet dae sa cunsapevolesa chi Gesucristos “at bintu sa morte e at fatu torrare a lùghere sa vida gràtzias a su Vangèliu” (2Timoteo 1, 10).

Ses renèschidu a ghiare sa parròchia nostra, chi in su tempus coladu aiat bìvidu momentos malos, a sa serenidade de su presente, a sa cunsapevolesa chi gràtzias a sa preghiera, a sa partetzipatzione a s’Eucarestia e a su bnu fàghere chi distìnghent sa vida de ogna dischente de Crisos, sa comunidade nostra, su mundu totu, podent cambiare, comente nos narat Santu Pàulu apòstolu in sa segunda letura de oe: “Nois ischimus chi totu  contribuit a su bene, pro is chi istimant a Deus e pro is chi sunt istados mutidos segundu su disinnu suo”.

No amus a pòdere iscarèschere mai sa fortza chi as donadu a is assòtzios de sa parròchia nostra, e prus pagu sa satisfatzione e sa cuntentesa de àere cuncordadu paris cun tue s’atopu de su Primu de Maju inoghe in Irbono.

No amus a iscarèschere mai s’atentzione tua pro is ùrtimos, pro is malàidos, pro is sunferentes… Nemancu s’apertura tua in is cunforntos de is istitutziones tzivles e de is assòtzios, e s’agiudu chi as donadu a su Tzetru de Agregatzione Sotziale, sa presèntzia tua fondamentale, ma però riservada, in sa vida de Irbono… Ma prus che totu no amus a iscarèschere mai s’impinnu costante tuo pro is sagrestaneddos chi ponent alligria e abbivant is funtziones nostras…

Totu paris bolimus torrare gràtzias a Deus peri pro àere tènnidu sa possibilidade de connòschere sa famìlia bella tua, massimamente a mama tua, sempre cuntenta, geniosa e cun unu faeddu bonu pro totus….

Semus seguros chi sa Madonna de is Gràtzias, chi tue dd’as mustradu una devotzione singilla, at a cunfortare a tue a nois pro sa mancàntzia tua, e dda pregamus pro more chi t’acumpangit in custa missione noa a Foghesu e a Scalepranu e t’agiudit semper in su ministèrìu satzerdotale tuo.

Don Luca, pro medas ses istadu unu fìgiu atentu e istimosu, pro àteros unu frade, e pro totus una ghia berdadera! Pro custu motivu is ghennas de is domos de Irbono ant a èssere semper abertas pro tue!

Gràtzias, gràtzias de coro!

Sa bidda de Irbono.

20376098_10154719847358639_1296045706973334719_n

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s