Su sìndigu Massimo Cannas cunvocat su Consìgiu Comunale istraordinàriu pro su 29 de mese de argiolas 2017 a ora de is 9 e mesu de mangianu, in prima cunvocatzione, e a s’ocurrèntzia, su 31 de mese de argiolas 2017 semper a ora de is 9.30 de mangianu in segunda cunvocatzione, in sa sede de su Comunu de Tortolì in bia de Mameli, pro tratare de custos argumentos:

  1. Salvaguàrdia de is echilìbrios assetiamentu generale de su bilantzu pro s’esertzìtziu finantziàriu 2017/2019 (artt. 175, comma 8 e 193 de su D.Lgs n. 267/2000) Aprovu;

consìgiu comunale

 

Annunci