Annada Venatòria 2017/2018 – in aplicatzione de s’art. 5 de sa L.R. n.23 de su 29.07.1998 e de su “DADA n.18 de su 14.06.2013 e ss.mm.ii..I Cassadores depent retirare in su COMUNU de RESIDÈNTZIA, s’originale de su follu (de paperi), cun su Tesserinu Regionale e Portu de Arma. N.B. de su 21 Austu 2017 – Ant a cumentzare is cunsignas Comunicau arretiru Foglina Cassadores Latzorai – decreto n.13502 – AA.2013

0001.jpg

Annunci