Ibono. Mèrcuris cuncovatzione Consillu Comunale

Cunvocatzione de su Consìgiu comunale su 26 de mese de argiolas 2017 a ora de is 9 de mangianu in prima sessione ordinària e su 28 de mese de argiolas 2017 in segunda cunvocatzione a ora de is 6 e mesu de merie in s’aposentu de su consillu comunale de Irbono pro allegare de custos argumentos:
1- Aprovu de su consu consuntivu 2016;
2- Variatzione n. 1 a su bilantzu de previsione 2017/2019- Aplicatzione avantzu acantonadu;
3- Reconnoschimentu dèbitu foras de bilantzu cunforma a s’art. 194 de su D.Lgs n.267/2000;
4- Cunventzione cun s’Unione de is Comunos pro Servìtziu de Tesoreria- Atu Nou de indirìtziu;
5- Riscossione coativa: dèlega de is funtziones e de is atividades a s’Agentzia de is Intradas- Riscossione;
6- Art. 175 comma 8 de su D.Lds. n. 267/2000- Assentamentu Generale de su Bilantzu- Art. 193 comma de su D.Lgs n.267/2000- Salvaguàrdia de is echilìbrios de bilantzu;
7- Aprovu Regulamentu comunale pro s’erogatzione de is contributos una tantus pro s’abasciamentu de is tarifas TARI- Annos 2014/2015/2016.

consìgiu comunale

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s