Su comunu de Lotzorai at torradu a cunfirmare, sena perunu aumentu, is tarifas e is alìcuotas comunales pro is Lotos Comunales, Campusantu, Derrama pro sa Pubblitzidade e Afissiones Pùbblicas, Deretos de Segreteria pro is atos Urbanìsticos e Edilìtzios, Aditzionale Comunale Irpef, Servìtziu ìdricu, Servìtzios a Domanda individuale e Pasturas comunales. Pro lèghere sa delìbera originale http://egov7.halleysardegna.com/lotzorai/po/mostra_news.php?id=492&area=H

tasse.jpg

Annunci