Su comunu de Elini at pubblicadu sa data de sa seletzione de is candidados a su progetu de su Servìtziu Tzivile Natzionale “Giovani al Centro 2017”
Is postos a disponimentu sunt 4 e is candidados ammìtidos sunt 2
1 Marongiu Cristian
2 Stochino Chiara
Sa seletzione at a èssere fata giòbia su 7 de cabudanni 2017 a si 9.30 de mangianu in su comunu de Elini
Cale si siat cambiamentu de sa die o de s’oràriu de is seletziones at a èssere comunicadu cun avisu in su situ istituTzionale de su comunu de Elini http://www.comunedielini.gov.it
Is candidados a sa seletziones si depent presentare cun unu documentu de identidade vàlidu in sa sede de su Comunu de Elini, Via Pompei 27, 08040 Elini, sa die inditada in su calendàriu.
S’ausèntzia pro cale si siat motivu de is candidados sa die e in s’oràriu atzatzadu in su calendàriu pubblicadu dae su comunu at a èssere cunsiderada comente rinùntzia a partetzipare a sa seletzione. Càstia s’avisu in pdf: documentopdf2217_7_2017_9_4_16

documentopdf2217_7_2017_9_4_16-1.jpg

 

Annunci