At incumetzare a is 6.30 de custu merie a tardu, cun sa Preghiera Mariana e u Santu Rosàriu in crèsia, in Arbatassa, sa festa de Stella Maris, organitzada dae su assòtziu chi portat su nùmene de s’amparadora de sa gente de mare, cun su patrotzìniu de su comunu de Tortolì.  A sa preghiera at sighire una missa, a is 7, semper in crèsia. A is 8.30 apuntamentu in sa Cala de is Genovesos pro una serata gastronòmica e sa “Gara della Pastasciutta”. A sighiri s’assotziu at postu in cartelloni unu ispetàculu con Tugu e Carla Comida de High Vibes Music.

Sàbadu, comente sa die prima, su primu apuntamentu est pro is 6.30 de su merie tardu, pro sa Preghiera Mariana e Santo Rosàriu, sighidos dae sa missa.  S’apuntamentu sucessivu est sa “Gara della monetina” in memoria di Franco Calisi, sighidu, semper in sa Cala de is Genovesos de sa Sagra del Pesce, oferta dae is frades Morlè, Aversano e Cristo. Sa die de festa at acabare cun una note in mùsica in cumpangia de sa Trial band.

Domìngu, ùrtima die de festa, su primu apuntamentu est organitzadu giai de mengianu, a  is 8, cun una gara de pisca in su portu organizada dae su Fishing club Marco Carta. A is 9, in sa Crèsia de su Sacru Coro, ddoe at èssere sa tzelebratziones de una missa. Eventu chi s’at a repìtere fintzas duas oras prus a tardu, a is 11, ma in sa Crèsia de Santu Giòrgiu.  Dae is 6.30 de su merie a tardu Arbatassa s’at prènnere cun is colores e de sa mùsica de is grupos folk Sant’Anna de Tortolì, Lotzorai, Barì e Sètimu, de sa banda musicale de Nurri e de is isbandieradores de Tàtari.  A is 7.15 apuntamentu in su portu pro sa tzelebratzione de una missa e  a sighire su simulacru de sa santa at èssere portadu in su motopesca Gigiotto de is frades Aversano, po una protzessione in mare, duranti sa cale una corona de frores at bènnere ghetada is s’abba de su portu, pro onorare is mortos in mare.  A sa protzessione est sighida sa beneditzione finale in sa crèsia.

A is 9 at èssere sa via Lungomare s’at a prènnere de is colores e de is boghes de is isbandieradores de sa tzitade de Tàtari  e de is grupos folk, isetende s’ispetàculu finale, a is 11.30, cun unu ispetàculu de fogos de artifìtziu in su portu.

stella maris

 

Annunci