Torradu a abèrrere a su tràficu e istitutzione de su lìmite de velotzidade e proibitzione de sorpassu in s’istrada provintziale Barì-Bonucaminu

Est istadu torradu a abèrrere a su tràficu, cun lìmite de velotzidade e proibitzione de sorpassu, in s’istrada provintziale Barì-Bonucaminu

Sa Provìntzia de Nùgoro, cun ordinàntzia N°02 de su 05/07/2017, disponet s’apertura a su tràficu de s’istrada Provintziale Barì-Bonucaminu – Sa Brocca – ex SS125. In prus òrdinat chi su tretu de caminu tra su  km 8+500 e su km 16+00, pro motivos de seguresa, siat ogetu de is prescritziones e limitatziones sighentes:

dae su km 8+500 a su km 16+500 – Proibitzione de sorpassu

dae su km 8+500 a su km 16+500 – Lìmite màssimu de velotzidade 30 Km/h e 50 Km/h in is tretos inditados dae sa signalètica istradale

Pro àteras informatziones a pitzu de is limitatziones e prescritziones leghides s’ordinàntzia de sa Provìntzia de Nùgoro : provincia-nuoro-ordinanza-num02-5-7-2017

riapertura-al-traffico-strada-buoncammino

 

Annunci