Su Centru de Agregatzione Sotziale de Irbono, fait ischire chi dae sa chida chi intrat ant a èssere abertas a su pùbblicu ogna mangianu dae is 10.30 a is 12.30 prus 2 bia a merie (galu de concordare) is duas piscinas mòbiles.

piscina.jpg

Annunci