S’avisat sa populatzione chi a cumentzare dae su 1 de mese de argiolas 2017 finas a su 09 de cabudanne 2017 is ufìtzios comunales ant a sighire custos oràrios:

DAE SU LUNIS A SA CENARBA DAE IS 11.00 A IS 13.30

Su Sìndigu Gianluca Congiu

i393387822221588745

Annunci