Peri pro s’annu 2017 su Comunu de Barì at otentu su reconnoschimentu de sa Bandiera Verde, donadu a 134 localidades italianas chi tenent, a bisu de prus a mancu milli pediatras incruidos in sa chirca, ispiàgias adatas a is pipios e a is pitzocheddos, in gradu de donare a is prus piticos servìtzios e cunditziones de seguresa e atzessibilidade

bandiera verde 2017

Annunci