Calendàrios e oràrios de apertura de s’isportellu de s’Ufìtziu Tributos.

S’informant totu is contribuentes chi, pro su chi pertocat is avisos de averiguamentu IMU pro is annos anni 2012-2013, in s’Ufìtziu Tributos de su Comunu de Barì, at a èssere abertu a su pùbblicu un’isportellu de informatziones e crarimentos in is oràrios e in is dies marcadas in custu calendàriu:ORARIO SPORTELLO

accertamenti imu

Annunci