Tortolì. Pubblicada graduatòria benefitziàrios Bonus Idricu (annualidade 2012-2015)

Si faghet a ischire chi cun detèrmina N.20932 de su 30 de mese de làmpadas 2017, de su responsàbile de s’Àrea Sotziale e Iscolàstica, est istada aprovada sa graduatòria de is benefitziàrios de su Bonus Idricu, pro is annualidades 2012-2015.
S’elencu si podet bìdere in su documentu alliongiadu e in s’albu pretòriu. Pro cale si siat informatzione o crarimentu tocat a preguntare a su Responsàbile de su protzedimentu Ass. Soc. Helena Carabellese telefonende is nùmeros 0782/600700-626123, o puru in s’ufìtziu de is Polìticas Sotziales e Giovaniles de su Comunu de Tortolì, in is oràrios de apertura a su pùbblicu, dae su lunis a sa chenàbura dae is 11 de mangianu a sa una e mesu, e su martis e sa giòbia a merie dae si 3 e mesu a is 5 e mesu.

250306215_1033444312_bonusimmagine_54_6388

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s