Ordinàntzia de su Sìndigu de su Comunu de Lotzorai n. 18, Prot. n. 3277 de su 03.07.2017

OGETU: Atzessu a su terrinu de is Signores Marongiu Dario e Marongiu Felicina (Fg. 11, partitzella 135 e 136).

ordinàntzia Lotzorai n. 18

images

 

 

Annunci