selezione.personale.jpgCuncursu pùbblicu, pro tìtulos e esàmenes, pro sa copertura de n. 1 postu de Istrutore Amministrativu Contàbile – Cat. C.
Is provas s’ant a fàghere in custas dies e in custos oràrios:
Prova iscrita: 22 de maju 2017 a ora de is 10 de mangianu
Prova orale: 23 de maju 2017 a ora de is 10 de mangianu
Is provas s’ant a fàghere in s’aposentu Multifuntzionale de bia de Elini n. 2 in su primu pianu Iscola Primària, cara a su palàtziu comunale.

Annunci