Barì, custu merie Consìgiu Comunale istraordinàriu

panorama barìSu sìndigu nou de Barì, Ivan Mameli, at cunvocadu  un’atopu istraordinàriu, su Consìgiu Comunale  pro oe, chenàbura su 30 de mese de làmpadas, a ora de is 6.30 de merie in s’aposentu consiliare de sa domo comunale. 13 sunt is puntos postos in s’òrdine de sa die. Tra custos agatamus s’istitutzione e eletzione de sa Cummissione Comunale referente pro is Usos Tzìvicos, su Cùmpudu e controllu de su territòriu, su Stùdiu pro sa gestione de s’àliga” e in fines sa  Cummissione Comunicatzione e raportos cun is tzitadinos.  In prus, tra is àteros puntos prevìdisos,  s’at allegare de s’aprovu de su Progetu-Regulamentu de vìdeusorvegliàntzia cun su sustema de “foto-trappole” e s’aprovu de su Regulamentu pro su cuntzedimentu temporàneu de benes immòbiles e mòbiles registrados e de is atrezaduras comunales.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s