Sa Regione Sardigna at pubblicadu in su giassu istitutzionale suo su bandu territoriale “Competitività per le MPMI dell’Ogliastra nei settori Turismo, nautica e ricettività, prodotti da forno (NI -T1-T2)”

104945007_bandi_sfumato

Is resursas a disponimentu sunt de 5 miliones de èuros. Si tratat de su resurtadu de sa  programmatzione territoriale “Ogliastra Percorsi Lunga vita”, frutu de s’acòrdiu de programma firmadu in Tortolì su 2 de mese de idas 2016, tra Amministratzione Regionale e sìndigos ogiastrinos.

Is benefitziàrios de su bandu sunt is impresas micro, piticas e mèdias de is Comunos de Àrthana. Barì, Baunei, Cardedu, Elini Gàiru, Gelisuli, Irbono, Jersu, Lanusè, Loceri, Lotzorai, Osini, Foghesu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassa, Ussassa, Biddamanna e Orthullè.

S’avisu pùbblicu cun totu is inditos s’agatat in custos ligàmenes:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20170614140832.pdf

 www.regione.sardegna.it/j/v/1725

Su carrigamentu e sa validatzione de is domandas s’at a pòdere fàghere dae is 10 de mangianu de su  30/06/2017.

Is domandas si podent presentare dae mesudie de su  27/07/2017.

Annunci