Barì: primu atopu de su Consìgiu Comunale nou

19398726_1740804745933850_468014262_n

Eletziones comunales de s’11.06.2017. Prima setziada de su Consìgiu Comunale mèrcuris su 21 de mese de làmpadas 2017 a is 7 de merie.

Si faghet a ischire chi in s’aposentu de su consìgiu comunale de su comunu de Barì, in bia de Casteddu n.90, mèrcuris su 21 de mese de làmpadas 2017, a ora de is 7 de merie, ddoe at a èssere sa prima setziada de su Consìgiu Comunale elìgidu in is eletziones comunales de s’11 de mese de làmpadas 2017.

S’at a allegare de custos argumentos:

Eletziones Amministrativas de s’11 de mese de làmpadas 2017. Aposentamentu de su Consìgiu Comunale nou. Esàmene de is cunditziones de elegibilidade e de cumpatibilidade de su Sìndigu elìgidu a manera dereta e de is Consigeris Comunales;

Giuramentu de su Sìndigu;

Comunicatzione de sa nòmina de is cumponentes de sa Giunta comunale e de su Vitze-Sìndigu. Pigada de atu;

Eletzione Cummissione Eletorale Comunale.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s